Povolovací řízení pro přídatné látky, enzymy a látky určené k aromatizaci

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 1331/2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin

Nařízení (EU) 2019/1381 o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci

CO JE CÍLEM TĚCHTO NAŘÍZENÍ?

KLÍČOVÉ BODY

Společný postup

Provádění

Od přijetí nařízení o přídatných látkách, enzymech a látkách určených k aromatizaci měla Komise po konzultaci s úřadem EFSA ohledně posouzení rizik dva roky na dokončení toho, jak bude vyřizovat žádosti včetně:

Transparentnost

Důvěrnost

Mimořádné situace

Je-li s některou látkou uvedenou na seznamu spojena mimořádná situace, zahájí Komise postupy úřadu EFSA týkající se bezpečnosti potravin.

Doprovodné právní předpisy

Nařízení z roku 2008 bylo přijato současně s následujícími doprovodnými právními předpisy, které obsahují o uvedených třech kategoriích více podrobností:

ODKDY JSOU NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Nařízení (EC) č. 1331/2008 se použije ode dne 20. ledna 2009.

Pozměňovací nařízení (EU) 2019/1381 platí ode dne 27. března 2021.

KONTEXT

Další informace naleznete zde:

HLAVNÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin (Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 1–6)

Postupné změny nařízení (EU) č. 1331/2008 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1381 ze dne 20. června 2019 o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci, kterým se mění nařízení (ES) č. 178/2002, (ES) č. 1829/2003, (ES) č. 1831/2003, (ES)č. 2065/2003, (ES) č. 1935/2004, (ES) č. 1331/2008, (ES) č. 1107/2009, (EU) 2015/2283 a směrnice 2001/18/ES (Úř. věst. L 231, 6.9.2019, s. 1–28)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1332/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských enzymech a o změně směrnice Rady 83/417/EHS, nařízení Rady (ES) č. 1493/1999, směrnice 2000/13/ES, směrnice Rady 2001/112/ES a nařízení (ES) č. 258/97 (Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 7–15)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16–33)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008 o látkách určených k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se aromatem pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a č. 110/2008 a směrnice 2000/13/ES (Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 34–50)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1–24)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 01.10.2020