Globální aliance pro boj proti změně klimatu

Evropská unie (EU) navrhuje vytvořit globální alianci s rozvojovými zeměmi, které jsou nejvíce ohroženy změnou klimatu, a pomoci jim připravit se na tuto výzvu. Tato aliance se bude soustředit na nejméně rozvinuté země a malé ostrovní rozvojové státy, jimž nabídne strukturovaný dialog a konkrétní spolupráci na akcích financovaných rozvojovou politikou EU.

AKT

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 18. září 2007 – Založení globální aliance pro změnu klimatu mezi Evropskou unií a chudými rozvojovými zeměmi, které jsou změnou klimatu nejvíce ohroženy (KOM(2007) 540 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Změnou klimatu budou nejvíce zasaženy rozvojové země, zejména nejméně rozvinuté země (NRZ) a malé ostrovní rozvojové státy (SIDS), které nemají dostatečné zdroje, které by jim umožnily připravit se na probíhající změny a přizpůsobit se jim. Podle Mezivládního panelu pro klimatické změny (IPCC) je Afrika touto výzvou významně ohrožena. Afrika je ohrožena zejména problémy se zásobováním vodou, extrémními klimatickými jevy a s nedostatečným zajišťováním potravin v důsledku sucha a desertifikace.

Globální aliance pro změnu klimatu (GCCA) si klade za cíl podpořit schopnost nejchudších a nejohroženějších zemí adaptovat se na vlivy změny klimatu. Poskytne platformu pro dialog a pravidelnou výměnu informací mezi EU a těmito zeměmi s cílem začlenit změnu klimatu do národních rozvojových strategií a do rozvojové spolupráce. Tento dialog bude veden i na regionální úrovni, například se zeměmi Afriky, Karibiku a Tichomoří (AKT), Africkou unií, státy SIDS a v rámci setkání Asie-Evropa (ASEM). Globální aliance pro změnu klimatu poskytne rovněž technickou a finanční podporu pro adaptaci opatření a integraci změny klimatu do rozvojových strategií.

Tato výměna stanovisek a zkušeností vně rámce vyjednávání napomůže podpořit proces probíhající dle Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC) a přispět k souladu stanovisek Evropy a rozvojových zemí a k vytvoření dohody o změně klimatu na období po roce 2012.

Komise navrhuje pět prioritních oblastí zásahu, které budou prodiskutovány a upřesněny v rámci dialogu uvnitř GCCA:

Financování

Aliance GCCA bude financována především prostřednictvím tematického programu „Životní prostředí a udržitelné řízení přírodních zdrojů včetně energie“, kterému bylo na období 2008–2010 přiděleno dalších 50 milionů EUR. Dále lze počítat s prostředky uvolněnými z 10. Evropského rozvojového fondu (ERF). Konkrétně se jedná o národní a regionální balíčky, které mohou alianci přispět částkou přibližně 200 milionů EUR pro interní programy AKT v oblasti změny klimatu, životního prostředí a prevence rizika katastrof.

Komise vyzývá členské státy, aby se podílely na financování aliance GCCA a zejména na navýšení veřejné podpory rozvoje, čehož se členské státy zavázaly dosáhnout před rokem 2010.

Kontext

Na úzký vztah mezi změnami klimatu a chudobou EU upozornila již v roce 2003. Myšlenka založit Globální alianci pro boj se změnou klimatu byla zmíněna v červnu 2007 v zelené knize o přizpůsobení se změně klimatu v Evropě, která obsahuje část o integrování tohoto přizpůsobení i do vnějších činností EU. V návaznosti na závěry Evropské rady z března 2007 zelená kniha vyzývala k posílenému dialogu a spolupráci mezi EU a rozvojovými zeměmi v této oblasti.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Závěry Rady týkající se globální aliance pro boj se změnou klimatu mezi Evropskou unií a chudými rozvojovými zeměmi, které jsou změnami klimatu nejvíce ohroženy. Rada ve složení pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy – 20. listopadu 2007 (nebyly zveřejněny v Úředním věstníku)

Poslední aktualizace: 12.12.2007