Ústav Evropské unie pro studium bezpečnosti

Ústav Evropské unie pro studium bezpečnosti je součástí podpůrných struktur společné zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie. Jeho úkolem je poskytovat výzkumné práce a analýzy mezinárodních problematik.

AKT

Společná akce Rady 2001/554/SZBP ze dne 20. července 2001 o zřízení Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti (viz pozměňovací akty)

PŘEHLED

Touto společnou akcí se zřizuje Ústav Evropské unie pro studium bezpečnosti (UEUSB). Ústav přispívá vědeckým výzkumem a analýzou odpovídajících oblastí k přijímání rozhodnutí EU v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP). Zejména vypracovává analýzy a nabízí platformu k dialogu v otázkách vnější strategie Evropské unie (EU).

Tato společná akce tedy definuje úkoly a strukturu UEUSB.

Úkoly

Úkolem ústavu je přispívat k rozvoji SZBP, zejména společné bezpečnostní a obranné politiky. Ústav provádí vědecký výzkum a poskytuje politické analýzy. Zejména poskytuje analýzy a prognózy vysokému představiteli pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

UEUSB také několikrát ročně pořádá konference a semináře. Cílem těchto akcí je rozvíjet strategický dialog v Evropě. Scházejí se na nich odborníci a vědečtí pracovníci z Evropy a celého světa, zástupci EU a členských států či představitelé nevládních organizací. Činnosti ústavu mimo jiné obohacují Transatlantický dialog.

Ústav také udržuje síť výměnných kontaktů s jinými výzkumnými ústavy a tzv. think tanky jak uvnitř, tak i mimo Evropskou unii.

A konečně ústav provádí informační a komunikační aktivity v oblasti SZBP. Výsledky činnosti ústavu jsou šířeny v největší možné míře, kromě důvěrných informací.

Struktura

UEUSB je spravována dvěma orgány:

Zaměstnanci ústavu sestávají z výzkumných pracovníků a správních pracovníků. Výzkumní pracovníci jsou najímáni na základě výběrového řízení podle míry zásluh a vědecké odbornosti v oblasti SZBP. Všichni zaměstnanci UEUSB pracují na smluvním základě. Členské státy a třetí státy ovšem mohou se souhlasem ředitele na omezenou dobu vyslat do ústavu hostující výzkumné pracovníky, aby se podíleli na činnosti ústavu.

Rozpočet

Příjmy a výdaje vykázané v rozpočtu ústavu musí být vyrovnané. Příjmy ústavu tvoří příspěvky členských států v závislosti na výši jejich hrubého národního produktu.

Kontext

UEUSB vznikl z původní Západoevropské unie (ZEU). ZEU byla založena v roce 1971 a rozpuštěna 30. června 2011. Zahrnovala struktury, které se specializovaly na studie v oblasti SZBP. Tyto struktury posloužily jako základ a byly začleněny do UEUSB.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Společná akce Rady 2001/554/SZBP

20. 7. 2001

Úř. věst. L 200 ze dne 25. 7. 2001

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Společná akce Rady 2006/1002/SZBP

21. 12. 2006

Úř. věst. L 409 ze dne 30. 12. 2006

See also

Poslední aktualizace: 07.08.2011