Motorová vozidla – systém EU schválení typu

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2007/46/ES – schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Poskytuje zemím EU společný soubor pravidel pro schvalování motorových vozidel a přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla.

Tato směrnice stanoví, že schválení typu je povinné pro všechny kategorie vozidel jako celku včetně vozidel vyrobených v několika stupních. Nařízení stanoví:

KLÍČOVÉ BODY

Oblast působnosti

Směrnice se vztahuje na osobní automobily, dodávky, nákladní automobily, autobusy a autokary, které jsou nyní pokryty plně harmonizovanými požadavky EU.

Postup

Technické požadavky

Směrnice se vztahuje zejména na správní postup, který je třeba dodržovat při schvalování vozidel. Aktuální technické požadavky, podle kterých se vozidla musí zkoušet, jsou uvedeny v dalších textech EU v příloze IV této směrnice. Tyto texty například:

V roce 2017 přijala Evropská komise nařízení (EU) 2017/1151 a (EU) 2017/1154. Ta zajišťují, že od 1. září 2017 musí nové modely vozidel projít novými a spolehlivějšími zkouškami emisí za reálných jízdních podmínek („emise v reálném provozu“).

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

Směrnice vstoupila v platnost dne 29. října 2007. V závislosti na kategorii vozidla bylo provádění směrnice rozfázováno během období 2009–2014. Musela nabýt podoby zákona v zemích EU do 28. dubna 2009.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Schválení třetí stranou: schválení od třetí strany, například akreditovaného nezávislého orgánu schváleného každou zemí EU.
Vzájemné uznávání: země EU uznávají certifikáty schválení typu vydané pověřenými orgány v ostatních zemích EU.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) (Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s. 1–160)

Postupné změny a opravy směrnice 2007/46/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Komise (EU) 2017/1151 ze dne 1. června 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č. 692/2008 a nařízení Komise (EU) č. 1230/2012 a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 692/2008 (Úř. věst. L 175, 7.7.2017, s. 1–643)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Komise (EU) 2017/1154 ze dne 7. června 2017, kterým se mění nařízení Komise (EU) 2017/1151, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č. 692/2008 a nařízení Komise (EU) č. 1230/2012 a zrušuje nařízení (ES) č. 692/2008 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, pokud jde o emise z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel v reálném provozu (Euro 6) (Úř. věst. L 175, 7.7.2017, s. 708–732)

Oprava

Nařízení Komise (EU) 2017/2400 ze dne 12. prosince 2017, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009, pokud jde o stanovení emisí CO2 a spotřeby paliva u těžkých nákladních vozidel, a o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES a nařízení Komise (EU) č. 582/2011 (Úř. věst. L 349, 29.12.2017, s. 1–247)

Poslední aktualizace 10.04.2018