Evropská normalizace

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) č. 1025/2012 o evropské normalizaci

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

KLÍČOVÉ BODY

Nařízení zavádí přísnější požadavky týkající se:

Nařízení zahrnuje normy pro služby a také pro výrobky. K požadovaným charakteristikám výrobku nebo služby musí patřit také ochrana životního prostředí a veřejného zdraví.

Široká účast na normalizačním procesu

Žádosti o normalizaci adresované evropským normalizačním organizacím

Komise může požádat jednu nebo více evropských normalizačních organizací, aby vypracovaly návrh evropské normy, která musí vycházet z potřeb trhu a brát v úvahu veřejný zájem a rovněž politické cíle EU. Komise určí požadavky a lhůtu, které je nutné splnit. Země EU oznámí Komisi veškeré žádosti podané normalizačním institucím týkající se vypracování technických specifikací nebo normy pro určité výrobky za účelem vytvoření návrhu technických předpisů.

Uznávání a používání technických specifikací

Orgány veřejné správy by měly využít příslušné technické specifikace při nákupu hardwaru, softwaru a IT služeb. Technické specifikace jsou na trhu přijímány a jejich používání nepředstavuje překážku interoperability při používání stávajících evropských nebo mezinárodních norem.

Roční pracovní program a námitky proti harmonizovaným normám

V zájmu zajištění řádných konzultací a významu pro trh vytvoří Komise pro všechny zúčastněné strany informační systém, a to dříve než přijme roční pracovní program nebo žádosti o normalizaci, nebo přijme rozhodnutí o námitkách proti harmonizovaným normám předložených zeměmi EU nebo Evropským parlamentem.

Podávání zpráv

Evropské normalizační organizace zašlou Komisi výroční zprávu o provádění tohoto nařízení.

Změny od zveřejnění

Nařízení bylo změněno, protože vydáno s tím, že výslovně zahrnuje tyto specifické normy:

ODKDY TOTO NAŘÍZENÍ PLATÍ?

Platí ode dne 1. ledna 2013.

KONTEXT

Viz také:

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12–33).

Následné změny nařízení (EU) č. 1025/2012 byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru – Strategická vize pro evropské normy: další pokroky v posílení a urychlení udržitelného růstu evropského hospodářství do roku 2020 (KOM(2011) 311 v konečném znění, 1.6.2011)

Poslední aktualizace 22.05.2019