Hedgeové fondy, fondy soukromého kapitálu – pravidla pro správce

PŘEHLED DOKUMENTU:

Správci alternativních investičních fondů – směrnice 2011/61/EU

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Stanoví právní rámec pro udělování povolení správcům alternativních investičních fondů („správci“), dohled nad nimi a jejich kontrolu včetně hedgeových fondů a fondů soukromého kapitálu.

KLÍČOVÉ BODY

Výjimky z oblasti působnosti: směrnice uvádí řadu subjektů, na které se nevztahuje, včetně:

holdingových společností (ve smyslu směrnice),

správy penzijních fondů,

programů účasti zaměstnanců nebo spoření zaměstnanců,

nadnárodních institucí,

národních centrálních bank a

pojistných smluv.

Pas: Správci mohou své služby poskytovat v různých zemích EU na základě jednotného povolení, tzv. pasu. Jakmile je správce povolen v jedné zemi EU a splňuje pravidla směrnice, je oprávněn spravovat fondy nebo je nabízet profesionálním investorům v celé EU.

Povolení: aby správci mohli působit v EU, musí získat povolení od příslušného orgánu své domovské země EU. Pro jeho získání musí držet minimální hodnotu kapitálu ve formě likvidních nebo krátkodobých aktiv.

Depozitář: Správci jsou povinni zajistit, aby fondy, které spravují, jmenovali nezávislého depozitáře, např. banku nebo investiční podnik, který odpovídá za dohled nad činnostmi fondu a zajištění, aby aktiva fondu byla patřičně chráněna.

Řízení rizik a obezřetnostní dohled: Správci jsou povinni uspokojivě přesvědčit příslušný orgán o spolehlivosti svých interních mechanismů v souvislosti s řízením rizik. To zahrnuje požadavek pravidelně informovat o hlavních trzích a nástrojích, s nimiž obchodují, svých hlavních expozicích a koncentracích rizik.

Zacházení s investory: na podporu opatrnosti mezi svými investory jsou správci povinni poskytovat jasný popis své investiční politiky, včetně popisů typů aktiv a používání pákového efektu. Investorům musí být na vyžádání zpřístupněna výroční zpráva za každý finanční rok.

Fondy, které využívají pákového efektu: směrnice zavádí specifické požadavky ohledně pákového efektu, tj. používání dluhu k financování investice. Příslušné orgány mají právo nastavit limit pákového efektu, aby byla zajištěna stabilita finančního systému.

Fondy soukromého kapitálu: pokud alternativní investiční fond získá kontrolu nad nekótovanou společností nebo emitentem, vztahují se na správce alternativního investičního fondu opatření proti vyvedení aktiv. Po dobu dvou let musí správce působit proti rozdělení zisku, snížení základního kapitálu, odkupu akcií nebo nabývání vlastních akcií společností.

Fondy a správci nacházející se ve třetích zemích: s výhradou podmínek stanovených ve směrnici lze pas rozšířit na správce alternativních investičních fondů ze třetích zemí a na nabízení fondů ze třetích zemí, které spravují správci z EU nebo správci ze třetích zemí.

Vyřazení menších fondů: Země EU se mohou rozhodnout, že směrnici nebudou uplatňovat na menší správce, tj. fondy se spravovanými aktivy pod 100 milionů EUR, pokud používají pákový efekt, a s aktivy pod 500 milionů EUR, pokud ho nepoužívají. Na menší fondy se však vztahují minimální požadavky ohledně registrace a podávání zpráv.

Řada opatření v přenesené pravomoci a prováděcích opatření, přijatých následně Evropskou komisí, nabízí technické pokyny k uplatňování směrnice.

ODKDY TATO SMĚRNICE VSTUPUJE V PLATNOST?

Dne 21. července 2011.

Ve vnitrostátním právu zemí EU musí být provedena do 22. července 2013.

KONTEXT

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010 (Úř. věst. L 174 ze dne 1.7.2011, s. 1–73)

Postupné změny a opravy směrnice 2011/61/EU byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013 ze dne 19. prosince 2012 , kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné podmínky provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled (Úř. věst. L 83, 22.3.2013, s. 1–95)

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu přenesené pravomoci Komise přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 56 směrnice 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 (COM(2015) 383 final, 3.8.2015)

Poslední aktualizace 28.10.2015