Pojištění a zajištění

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II)

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Je známá jako Solventnost II a požaduje, aby pojišťovny měly dostatečné finanční zdroje. Stanoví pravidla pro řízení a dohled.

KLÍČOVÉ BODY

Zahrnuje neživotní pojišťovny, životní pojišťovny a zajišťovny.

Povolení

Pojišťovna může vykonávat své činnosti poté, co získala povolení od orgánu dohledu ve své zemi. Povolení je platné v celé EU.

Kapitálové požadavky

Pojišťovny musí mít kapitál v souvislosti se svými rizikovými profily, aby zaručily, že mají dostatečné finanční zdroje pro překonání finančních potíží. Musí splňovat kapitálové požadavky:

Pokud určitá společnost nerespektuje obě částky požadovaného kapitálu, orgán dohledu musí jednat.

Systém řízení rizik

Přiměřený systém řízení

Pojišťovny musejí zavést odpovídající a průhledný systém řízení s jasným vymezením odpovědnosti. Musejí disponovat administrativní kapacitou k řešení různých otázek, včetně řízení rizik, souladu s právními předpisy a interního auditu.

Vlastní posouzení rizik a solventnosti

Pojišťovny musejí pravidelně realizovat vlastní posouzení rizik a solventnosti (VPRS). To zahrnuje hodnocení solventnostních potřeb ve vztahu k jejich rizikovému profilu, jakož i jejich souladu s potřebnými finančními prostředky.

Dohled

Přezkum ze strany orgánů dohledu

Právní předpisy stanoví „proces kontroly orgány dohledu“ (SRP), který umožňuje orgánům dohledu přezkoumat a vyhodnotit, jak pojišťovna dodržuje pravidla. Cílem je pomoci orgánům dohledu při zjišťování toho, jaké společnosti by se mohly dostat do potíží. Pojišťovny také musejí zveřejňovat informace veřejně.

Orgán dohledu nad skupinou

Každá pojišťovací skupina – společnost se subjekty poskytujícími služby v jedné nebo více evropských zemích – musí disponovat orgánem dohledu nad skupinou, který má konkrétní povinnosti v úzké spolupráci se zúčastněnými vnitrostátními orgány dohledu.

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

Směrnice platí ode dne 1. ledna 2016.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1–155)

Postupné změny a opravy směrnice 2009/138/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1542 ze dne 8. června 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, pokud jde o výpočet regulatorních kapitálových požadavků pro některé třídy aktiv pojišťoven a zajišťoven (infrastrukturní společnosti) (Úř. věst. L 236, 14.9.2017, s. 14–21)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 347, 28.12.2017, s. 35–80)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2341 ze dne 14. prosince 2016 o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění (IZPP) a dohledu nad nimi (Úř. věst. L 354, 23.12.2016, s. 37–85)

Postupné změny směrnice 2003/96/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ze dne 10. října 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 12, 17.1.2015, s. 1–797).

Viz konsolidované znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/51/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou se mění směrnice 2003/71/ES a 2009/138/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009, (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 1095/2010 s ohledem na pravomoci Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) a Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) (Úř. věst. L 153, 22.5.2014, s. 1–61)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/58/EU ze dne 11. prosince 2013, kterou se mění směrnice 2009/138/ES (Solventnost II), pokud jde o den jejího provedení, den její použitelnosti a den zrušení některých směrnic (Solventnost I) (Úř. věst. L 341, 18.12.2013, s. 1–3)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/23/EU ze dne 12. září 2012, kterou se mění směrnice 2009/138/ES (Solventnost II), pokud jde o den jejího provedení, den její použitelnosti a den zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 249, 14.9.2012, s. 1–2)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/89/EU ze dne 16. listopadu 2011, kterou se mění směrnice 98/78/ES, 2002/87/ES, 2006/48/ES a 2009/138/ES, pokud jde o doplňkový dozor nad finančními subjekty ve finančním konglomerátu (Úř. věst. L 326, 8.12.2011, s. 113–141)

Poslední aktualizace 05.10.2018