Ochranná známka Evropské unie

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) 2017/1001 o ochranné známce Evropské unie

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Stanoví pravidla EU a podmínky pro poskytnutí ochranné známky EU.

Kodifikuje a nahrazuje nařízení Rady (ES) č. 207/2009 a jeho četné postupné změny.

KLÍČOVÉ BODY

Ochranná známka EU

Každá osoba nebo společnost včetně veřejnoprávních subjektů může nabýt ochranné známky EU zápisem do rejstříku.

Ochranná známka může být tvořena jakýmikoli označeními, zejména slovy (včetně vlastních jmen), kresbami, písmeny, číslicemi a tvarem výrobku nebo jeho balení, pokud jsou tato označení:

Práva majitele

Ochranná známka zaručuje majiteli výlučná práva, která zakazují třetím stranám užívat pro obchodní účely:

Ochranná známka EU ovšem neopravňuje majitele, aby zakázal třetí straně používat v obchodním styku:

Uplatňování

Přihlašovatel musí podat přihlášku ochranné známky EU u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO).

Přihláška musí obsahovat tyto informace:

Přihlašovatel také musí zaplatit přihlašovací poplatek. Přihlašovací poplatek musí být zaplacen do jednoho měsíce ode dne, kdy byly úřadu EUIPO předloženy požadované doklady.

Zápis do rejstříku

Doba platnosti a obnova zápisu

Vzdání se, zrušení a neplatnost

Ochranné známky EU se lze vzdát ve vztahu ke všem výrobkům nebo službám, pro které byla zapsána, nebo k některým z nich. Práva majitele mohou být také zrušena, pokud:

Nařízení také stanoví důvody neplatnosti ochranné známky. Tyto důvody zahrnují například případy, kdy přihlašovatel v době podání přihlášky nebyl v dobré víře.

Kolektivní ochranné známky EU

Při podání přihlášky o zápis do rejstříku je možné označit ochrannou známku EU jako kolektivní. O zápis kolektivní ochranné známky EU mohou požádat tyto subjekty – sdružení:

Certifikační ochranné známky EU

Také je možné označit ochrannou známku EU jako certifikační. Majitel takovou známku certifikuje pro materiál, způsob výroby výrobků nebo poskytování služeb, kvalitu, přesnost nebo jiné vlastnosti (kromě zeměpisného původu) certifikovaných výrobků nebo služeb.

Žaloby

Nařízení (EU) č. 1215/2012 se použije pro řízení ve věcech ochranných známek EU a přihlášek ochranných známek EU i pro řízení ve věcech současně nebo následně podaných žalob týkajících se ochranných známek EU a národních ochranných známek.

Země EU musí určit „soudy pro ochranné známky EU“. Tyto soudy mají výlučnou příslušnost ve věcech všech žalob týkajících se porušení a platnosti ochranných známek EU.

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Platí ode dne 1. října 2017.

KONTEXT

V souladu s nařízením (EU) 2015/2424, které změnilo nařízení (ES) č. 207/2009, EUIPO od 23. března 2016 nahrazuje Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu. Obě nařízení byla následně nahrazena nařízením (EU) 2017/1001.

Další informace získáte zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Řádné užívání: pokud společnost zapíše ochrannou známku EU, používá ji po určitou dobu a poté ji přestane používat na nepřetržité období 5 let, lze ochrannou známku zrušit. To je proto, že nemá smysl poskytovat ochranu ochranné známce, která se nepoužívá, a není zájem o to, aby se jiné společnosti, která by ji mohla oprávněně chtít používat, bránilo v jejím užívání.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. L 154, 16.6.2017, s. 1–99)

Poslední aktualizace 13.02.2018