Zeměpisný původ lihovin

Za účelem ochrany spotřebitelů a rozvoje odvětví lihovin* vytvořila Evropská unie právní rámec, který zaručuje jednotná unijní pravidla pro uvádění lihovin na trh.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89

PŘEHLED

Za účelem ochrany spotřebitelů a rozvoje odvětví lihovin* vytvořila Evropská unie právní rámec, který zaručuje jednotná unijní pravidla pro uvádění lihovin na trh.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Toto nařízení stanoví pravidla pro definici, popis, obchodní úpravu a označování lihovin a pro ochranu zeměpisných označení lihovin. Vztahuje se na všechny lihoviny bez ohledu na to, zda jsou vyrobeny v EU nebo ve třetích zemích.

KLÍČOVÉ BODY

KLÍČOVÉ POJMY

* Lihoviny: alkoholické nápoje určené k lidské spotřebě. Podle definice mají určité organoleptické vlastnosti a minimální obsah ethanolu 15 % objemových. Vyrábějí se destilací, macerací nebo přidáním látek určených k aromatizaci nebo mísením lihoviny s jinými lihovinami, s lihem zemědělského původu nebo s určitými destiláty.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 110/2008

20. 2. 2008

-

Úř. věst. L 39 ze dne 13. 2. 2008, s. 16-54

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 1334/2008

20. 1. 2009

-

Úř. věst. L 354 ze dne 31. 12. 2008, s. 34-50

Postupné změny a opravy nařízení (ES) č. 110/2008 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise (ES) č. 936/2009 ze dne 7. října 2009, kterým se provádějí dohody mezi Evropskou unií a třetími zeměmi o vzájemném uznávání některých lihovin (Úř. věst. L 264, 8.10.2009, s.5-6)

Poslední aktualizace 02.10.2015