Strategie proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu

Komise předkládá globální strategii proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu, který představuje hrozbu pro hospodářství v odvětví rybolovu, pro rybolovné zdroje i mořské prostředí. Podle navrhovaných opatření by měl být přístup na trh Evropské unie (EU) omezen pouze na produkty rybolovu, kterým příslušný stát vlajky nebo příslušný stát vývozu udělil osvědčení o legálnosti. Komise dále stanoví, že by mělo dojít k posílení dohledu nad činnostmi na moři, identifikaci provozovatelů nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, lepšímu uplatňování právních předpisů v oblasti rybolovu a k účinnějšímu používání sankcí za protiprávní jednání.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 17. října 2007 o nové strategii Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu (KOM(2007) 601 v konečném znění - Nezveřejněné v Úředním věstníku).

PŘEHLED

Evropská unie (EU) navrhuje globální strategii proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu ve vodách Společenství a v mezinárodních vodách. Tyto rybolovné činnosti ohrožují společnou rybářskou politiku (SRP) a narušují udržitelnou obnovu rybích populací, mořskou biodiverzitu a křehké ekosystémy, na úkor poctivých rybářů a obyvatelstva příslušných pobřežních oblastí. Jedná se o mezinárodně rozšířený nešvar s environmentálními, hospodářskými i sociálními dopady.

Úloha, kterou EU hraje, je přitom zásadní, neboť představuje jednoho z hlavních aktérů trhu s rybami, kde působí jako výrobce i jako spotřebitel. Objem produktů nezákonného rybolovu dovezených každý rok do EU se odhaduje přibližně na 500 000 tun v hodnotě 1,1 miliardy EUR.

Boj proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu se vztahuje na:

EU je povinna bojovat proti některým hnacím mechanismům nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, k nimž patří:

Opatření ze strany Společenství

Navzdory pokroku, jehož bylo dosaženo v rámci akčního plánu z roku 2002, není problém nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu zdaleka vyřešen. Přijetím této strategie se Komise snaží prosadit vypracování mezinárodních pravidel a vytvoření regionálních organizací pro řízení rybolovu, které by byly pověřeny jejich uplatňováním. Navrhuje, aby se v oblasti rybolovných činností nadále provádělo monitorování, kontrola a dohled a aby byli identifikováni provozovatelé nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu. Zdůrazňuje rovněž potřebu lepšího uplatňování uvedených pravidel a odstrašujících sankcí za protiprávní činnosti.

Tato globální strategie se týká všech činností nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu či činností s ním souvisejících (výlov, překládka, zpracování, vykládka, obchod atd.). Vztahuje se na celý dodavatelský řetězec a řeší problémy spojené s uvedenými činnostmi jak na úrovni Společenství, tak na úrovni regionální a mezinárodní.

Do boje proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu musí být začleněna také obchodní dimenze. V tomto ohledu Komise navrhuje, aby byl evropský trh chráněn před vstupem produktů nezákonného rybolovu zavedením systému kontroly prováděné přístavním státem; tento systém spočívá v tom, že předmětem vykládky či dovozu do EU mohou být pouze ryby či produkty rybolovu, kterým stát vlajky udělil osvědčení o legálnosti.

S cílem vyřešit problém plavidel „pod cizí vlajkou“ by měla EU postupovat jednotně, neboť akce na mnohostranné úrovni nejsou postačující. Na úrovni Společenství by mělo dojít k sestavení seznamů plavidel provozujících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov a států, které těmto plavidlům poskytují vlajky.

Komise zdůrazňuje nutnost dosažení vyššího stupně plnění mezinárodních norem a norem EU ze strany plavidel a provozovatelů rybolovu EU. Poukazuje také na to, že je nutná podpora členských států a státních příslušníků Společenství při zajišťování řádného provádění SRP a přísnější kontrola a opatření na vynucování předpisů. Nezbytné je, aby byly uplatňovány odstrašující sankce za provádění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu ve vodách Společenství, jakož i vůči provozovatelům rybolovu EU, kteří tento druh rybolovu provádějí v kterékoliv části světa.

Posílení spolupráce umožní vést vyšetřovaní nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu. Měl by být zaručen vysoký stupeň koordinace a pravidelná výměna informací, za podpory Agentury Společenství pro kontrolu rybolovu. Na mezinárodní úrovni by měla EU přispívat k úsilí vyvinutému především v rámci Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) (EN) (ES) (FR) na zavedení celosvětového registru rybářských plavidel a mezinárodní sítě na monitorování činnosti. Na úrovni Společenství musí EU zlepšit koordinaci mezi kontrolními orgány členských států.

EU musí zintenzivnit boj proti rybolovu na otevřeném moři v rámci regionálních, dvoustranných a vícestranných vztahů. Strategie EU pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu se opírá o několik subjektů:

Kontext

Toto sdělení je součástí širokého mezinárodního konsenzu, který byl vyjádřen v rozhodnutích FAO, Valného shromáždění Organizace spojených národů a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) (EN) (FR) ohledně potřeby přijetí globálního přístupu k odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu. Navazuje na akční plán Komise z roku 2002 a na usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. února 2007. Spolu s návrhem nařízení, který by měl být přijat během roku 2008, představuje jednu z prvních etap na cestě k vytvoření integrované námořní politiky EU, jejímž cílem je udržitelné využívání moří.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstraněnc nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, mění nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a zrušují nařízení (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (Úřední věstník L 286 ze dne 29.10.2008).

Poslední aktualizace: 11.11.2010