Prováděcí pravidla k nařízení o ERF

Nařízení Komise (ES) č. 498/2007 definuje prováděcí pravidla pro Evropský rybářský fond (ERF) pro období 2007–2013 co se týče struktury, předání a hodnocení operačních programů. Upřesňuje opatření, monitorování a kontrolu a stanovuje nástroje finančního inženýrství. Dále se toto nařízení zabývá informacemi a propagací a zajišťuje ochranu osobních údajů.

AKT

Nařízení Komise (ES) č. 498/2007 ze dne 26. března 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 o Evropském rybářském fondu (Viz pozměňovací akt(y)).

PŘEHLED

Mechanismus a prováděcí pravidla tohoto nařízení se odvíjejí od ustanovení o základních nařízeních o Evropském rybářském fondu (ERF).

Cílem pravidel je usnadnit vypracování operačních programů (příloha I). Tato prováděcí pravidla mají také usnadnit posouzení a schválení těchto projektů Komisí. Obsah operačního programu musí zahrnovat kritéria zeměpisné způsobilosti (analýza celostátních nebo místních poměrů, popis silných a slabých stránek) a soudržnosti projektů vyvíjených s ohledem na prioritní osy stanovené tímto nařízením V případě operačních programů, jejichž celkové způsobilé veřejné výdaje nejsou vyšší než 90 milionů EUR v cenách roku 2004, se v tomto nařízení stanoví zvláštní ujednání. Tato prováděcí pravidla mají také usnadnit posouzení a schválení těchto projektů Komisí.

Co se týče rybolovu, cílem strukturální pomoci je správně nasměrovat restrukturalizaci odvětví a dále v ní pokračovat. Tento postup je totiž nezbytný k zajištění budoucnosti tohoto odvětví a k podpoře trvale udržitelného rybolovu. V tomto rámci není povolena žádná veřejná podpora vedoucí k zesílení intenzity rybolovu.

Prioritní osy

Prováděcí pravidla se vážou k prioritním osám Evropského rybářského fondu (viz příloha I, část A):

Hodnocení

Členské státy pošlou hodnocení v polovině období těchto programů, nejpozději do 30. června 2011. Komise se může rozhodnout zastavit platební lhůtu, pokud členský stát nesplní povinnost řízení, kontroly a výdajů.

Informování a propagace

Členské státy nebo řídící orgán provádějí informační a propagační opatření zaměřená na veřejnost a případné příjemce. Řídící orgán zajistí, aby se informační a propagační opatření prováděla se zaměřením na širokou veřejnost. Jde přinejmenším o organizaci těchto opatření: hlavní informační činnost propagující spuštění operačního programu, představení výsledků a vyvěšení vlajky Evropské unie (příloha II) na jeden týden ode dne 9. května před budovou řídícího orgánu.

Nástroje finančního inženýrství

Nástroje finančního inženýrství mají podobu činností, jako jsou socioekonomická vyrovnávací opatření na správu loďstva (viz nomenklatura v příloze III), jež vytvářejí návratné investice, zvláště v mikropodnicích a malých a středních podnicích, pro fondy rizikového kapitálu, záruční fondy a úvěrové fondy.

Výkaz výdajů (příloha IX), pokud jde o nástroje finančního inženýrství, zahrnuje celkové výdaje vyplacené na zavedení těchto nástrojů, nebo na ně přispívající. Při částečné nebo konečné uzávěrce operačního programu jsou však způsobilé výdaje součtem všech plateb na investice do podniků z každého z nástrojů finančního inženýrství, nebo všech poskytnutých záruk.

Pokud ERF financuje operace zahrnující nástroje finančního inženýrství, včetně operací uskutečňovaných prostřednictvím podílových fondů, předloží partneři podílející se na spolufinancování, nebo akcionáři, nebo jejich pověřený zástupce obchodní plán. Tento plán musí splňovat podmínky stanovené tímto prováděcím nařízením (články 35, 36 a 37).

Řízení, monitorování a kontrola

Řídící orgán programu ustanovený členským státem (příloha XII) zajišťuje, že příjemci jsou informováni o zvláštních podmínkách týkajících se produktů nebo služeb, které mají být v rámci operace poskytnuty, o finančním plánu, lhůtě pro provedení, údajích finančního rázu a jiných údajích, které je třeba uchovat a sdělit. Ověřování, které provádí řídící orgán, se týká správních, finančních, technických a hmotných aspektů operací. Každá nesrovnalost se identifikuje podle referenčního čísla přiděleného této nesrovnalosti, nebo pomocí jiné adekvátní metody.

Audity se provádějí na místě (příloha V) na základě dokumentace a záznamů, jež vede příjemce. Auditní orgán může přistoupit k výběru vzorku operací na základě namátkového statistického výběru vzorků (viz příloha IV).

Nesrovnalosti

O případných nesrovnalostech musí členské státy informovat Evropskou komisi. Pokud by tyto nesrovnalosti mohly mít dopad v jiném členském státě, musí být tento stát neprodleně informován.

Elektronická výměna údajů

Výměna údajů mezi jednotlivými členskými státy a Komisí se provádí za použití počítačového systému zřízeného Komisí, který umožňuje zabezpečenou výměnu údajů mezi Komisí a jednotlivými členskými státy.

Počítačový systém na výměnu údajů obsahuje tyto údaje:

Počítačový systém také obsahuje dokumenty a údaje společného zájmu, jako je operační plán (příloha I, část A), rozhodnutí Komise o příspěvku z ERF, výroční a konečné zprávy o provádění podle vzoru uvedeného v příloze XIV, auditní strategie podle vzoru uvedeného v příloze V, popis řídícího a kontrolního systému podle vzoru uvedeného v části A přílohy XII).

Členské státy a Komise přijmou veškerá nezbytná opatření, aby byla zajištěna ochrana osobních údajů.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 498/2007

30. 5. 2007

Úř. věst. L 120 ze dne 10. 5. 2007

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (EU) č. 1249/2010

12. 1. 2011

Úř. věst. L 341 ze dne 23. 12. 2010

Postupné změny a opravy nařízení (ES) č. 498/2007 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Poslední aktualizace: 17.03.2011