Evropský rybářský fond

Nařízení zavádí nový Evropský rybářský fond (ERF) na období 2007–2013. Fond zavádí možnosti finanční podpory, které mají usnadnit provádění reformy společné rybářské politiky (SRP) z roku 2002 a přispět k provedení restrukturalizace, která je nezbytná s ohledem na změny v odvětví rybolovu.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 o Evropském rybářském fondu (Viz pozměňovací akt(y)).

PŘEHLED

Evropský rybářský fond (ERF) má přispět ke splnění cílů společné rybářské politiky (SRP), k nimž patří zejména zachování a udržitelné využívání rybolovných zdrojů. Pro tyto účely může poskytovat finanční podporu, zaměřenou na:

Prioritní osy

ERF zahrnuje pět prioritních os:

Plánování

Jedním z hlavních cílů ERF je zjednodušit přidělování a řízení finančních prostředků. Členské státy, které si přejí získat podporu z Evropského rybářského fondu, musí Komisi předložit strategický plán a operační program.

Ve vnitrostátních strategických plánech musí být uvedeny vnitrostátní cíle a priority týkající se provádění společné rybářské politiky. Do 31. prosince 2011 uspořádá Komise rozpravu s členskými státy o pokroku při provádění strategických plánů na základě výsledků hodnocení v polovině období.

Strategické plány jsou základem pro vypracování operačních programů pro provádění politik a priorit spolufinancovaných z ERF. Komise poté ověří, zda jsou operační programy v souladu s cíli ERF, a přijme rozhodnutí o jejich schválení. Může případně požádat, aby byl operační program upraven.

Operační programy podléhají trojímu hodnocení. Členské státy jsou odpovědny za předběžná hodnocení a za hodnocení v polovině období, zatímco Komise provádí konečná hodnocení. Tato hodnocení mohou být financována z části rozpočtu vyhrazené pro technickou pomoc.

Povinnosti

Nařízení stanoví povinnosti členských států a Komise v souvislosti s ERF. Členské státy jsou především povinny informovat širokou veřejnost, případné příjemce a zúčastněné subjekty o možnostech, které ERF poskytuje, s cílem zajistit průhlednost pomoci z tohoto fondu a zdůraznit úlohu Společenství.

Finanční rámec

Rozpočet ERF na programové období 2007–2013 činí 4 304 milionů EUR. Komise navrhuje, aby členským státům, které se rozhodnou čerpat podporu z prostředků ERF (všechny členské státy s výjimkou Lucemburska), bylo v tomto období přiděleno průměrně 615 milionů EUR ročně.

Finanční prostředky se rozdělí mezi členské státy, a to s přihlédnutím k velikosti odvětví rybolovu, počtu osob působících v tomto odvětví a rozsahu úprav, které jsou považovány za nezbytné pro rybolovné činnosti a pro jejich plynulost.

S výjimkou některých výdajů Komise, které jsou financovány z ERF ve výši 100 %, se maximální příspěvek z ERF vždy vypočítává v poměru k celkovým veřejným výdajům. Stanoví se pro každou prioritní osu zvlášť a zvyšuje se u nejvíce znevýhodněných regionů a nových členských států, tedy států spadajících do nového cíle „Konvergence“ v rámci strukturálních fondů. Také míra veřejné podpory, která je na určitou financovanou operaci poskytnuta, se liší v závislosti na stejných kritériích (viz příloha II tohoto nařízení).

Nařízení stanoví pravidla pro způsobilost výdajů (článek 55), finanční řízení, finanční opravy, rozpočtové závazky a pro vrácení platby. Zavádí Výbor pro Evropský rybářský fond, který je nápomocen Komisi při řízení ERF.

Míra spolufinancování Unií nesmí být vyšší než příspěvek z veřejných zdrojů a pro každou prioritní osu a každý cíl nesmí přesáhnout maximální částku pomoci z fondu stanovenou v platném finančním plánu. Na základě písemné žádosti členského státu a za splnění jistých podmínek však mohou být uděleny výjimky (viz článek 76).

Řízení, monitorování a kontrola

Každý členský stát, který si přeje podat žádost o platbu, musí nejprve určit:

Řídicí orgán je povinen předložit každý rok Komisi výroční zprávu, k níž Komise sdělí své připomínky. Tyto zprávy Komise shrne ve své výroční zprávě, kterou předloží Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů. Členské státy musí do 31. března 2017 předložit závěrečnou zprávu o provádění operačního programu.

Kontext

ERF, jakožto nový nástroj určený k programování rybolovných činností v rámci finančního výhledu EU na období 2007-2013, nahradil Finanční nástroj pro orientaci rybolovu (FNOR).

Stejně jako ostatní evropské fondy se i ERF řídí zásadami nového přístupu, který je zaměřen na zjednodušení, průhlednost, strategické plánování a zvýšení odpovědnosti členských států za výběr a provádění fondů. ERF představuje jeden ze dvou rozpočtových nástrojů, které existují v rámci společné rybářské politiky.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1198/2006

4. 9. 2006

Úř. věst. L 223ze dne 15. 8. 2006

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (EU) č. 387/2012

16. 5. 2012

-

Úř. věst. L 129 ze dne 16. 5. 2012

Postupné změny a opravy nařízení (ES) č. 1198/2006 byly začleněny do základního textu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Komise 2008/693/ES ze dne 13. srpna 2008, kterým se mění rozhodnutí K(2006) 4332, kterým se ročně orientačně rozdělují položky závazků Společenství z Evropského rybářského fondu podle jednotlivých členských států na období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013 (Úřední věstníku L 229 ze dne 28. 8. 2008).

Poslední aktualizace: 13.01.2013