Nové finanční nařízení: snadnější přístup k financování z prostředků EU

Finanční nařízení je hlavní dokument obsahující finanční pravidla EU. Stanoví principy rozpočtu EU a určuje, jak jsou prostředky z tohoto rozpočtu vynakládány.

Nově přijaté nařízení, které vstoupilo v platnost dne 1. ledna 2013, umožňuje příjemcům finančních prostředků z EU - podnikům, nevládním organizacím, vědcům, studentům, obcím apod. - dodržovat snadnější, jasná pravidla a jednoduché postupy.

AKT

Nařízení (EU, EURATOM) č. 966/2012souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002. (Úřední věstník L 298 ze dne 26.10.2012)

PŘEHLED

CO BYLO ÚČELEM PREZKUMU FINANČNÍHO NAŘÍZENÍ?

EU modernizuje své finanční postupy, aby lépe sloužily plnění cílů strategie Evropa 2020. Změny se zaměřují na tři oblasti:

CO JE NOVÉHO?

Konkrétní zlepšení pro větší zaměřenost na výsledky:

Zvýšení odpovědnosti:

Posílení kontroly:

Flexibilita:

Spojování zdrojů:

Další informace: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-795_en.htm

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost - Den skončení platnosti

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (EU, EURATOM) č. 966/2012

27. 10. 2012

-

Úř. věst. L 298 ze dne 26. 10. 2012

SOUVISEJÍCÍ AKT

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012souhrnném rozpočtu Unie. (Úřední věstník L 362 ze dne 31.12.2012)

Poslední aktualizace: 24.01.2014