Listina základních práv

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Listina základních práv EU

CO JE CÍLEM LISTINY?

Do práva Evropské unie (EU) promítá osobních, občanských, politických, ekonomických a sociálních práv občanů a rezidentů EU.

KLÍČOVÉ BODY

Obsah

Listina základních práv Evropské unie (Listina) při respektování pravomocí a úkolů EU i zásady subsidiarity potvrzuje práva, která vyplývají především z ústavních tradic a mezinárodních závazků společných zemím EU, z Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, ze sociálních chart přijatých EU a Radou Evropy a z judikatury Soudního dvora Evropské unie a Evropského soudu pro lidská práva. Díky tomu, že lépe objasňuje základní práva a upozorňuje na ně, vytváří v EU právní jistotu.

Listina základních práv obsahuje preambuli a 54 článků seskupených do sedmi kapitol:

Oblast působnosti

Listina se při dodržení zásady subsidiarity vztahuje na evropské instituce a za žádných okolností nemůže rozšířit pravomoci a úkoly, které jim jsou svěřeny ve smlouvách. Listina se také vztahuje na země EU, pokud uplatňují právo EU.

Pokud tato listina obsahuje práva odpovídající právům zaručeným Evropskou úmluvou o lidských právech z roku 1950, jsou smysl a rozsah těchto práv stejné jako ty, které jim přikládá uvedená úmluva. Toto ustanovení nebrání tomu, aby právo EU poskytovalo širší ochranu.

Výroční zprávy

Evropská komise každý rok od roku 2010 zveřejňuje výroční zprávu, která sleduje pokrok při uplatňování listiny.

KONTEXT

Další informace:

HLAVNÍ DOKUMENT

Listina základních práv Evropské unie (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 389-405)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: zpráva o uplatňování Listiny základních práv EU za rok 2015 (COM(2016) 265 final, 18.5.2016)

Poslední aktualizace 17.10.2016