Boj s korupcí v soukromém sektoru

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rámcové rozhodnutí 2003/568/SVV o boji proti korupci v soukromém sektoru

CO JE CÍLEM TOHOTO ROZHODNUTÍ?

KLÍČOVÉ BODY

Zahrnutí konceptu korupce do vnitrostátního trestního práva

Odpovědnost právnických a fyzických osob

Příslušnost

Každá země EU má založenou svou příslušnost, pokud byl trestný čin spáchán:

Toto rozhodnutí se vztahuje na Gibraltar.

Rozhodnutí se dotýká rozsudek Soudního dvora Evropské unie ve věci C-176/03 v souvislosti s rozdělením pravomocí mezi Evropskou komisí a Radou v trestních věcech.

ODKDY JE ROZHODNUTÍ PLATNÉ?

Země EU musí přijmout nezbytná opatření pro dosažení souladu s tímto rozhodnutím do 22. července 2005.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Aktivní korupce: poskytnutí úplatků osobě, aby taková osoba provedla nějaký úkon v rámci vykonávání svých povinností.
Pasivní korupce: přijímání úplatků.
Právnické osoby: jakýkoliv subjekt, který má takové postavení podle vnitrostátního použitelného práva, s výjimkou států nebo jiných veřejných subjektů vykonávajících státní moc a veřejných mezinárodních organizací.
Porušení povinnosti: musí se jím rozumět porušení povinnosti ve smyslu vnitrostátních právních předpisů. Pojem porušení povinnosti ve smyslu vnitrostátních právních předpisů musí zahrnovat alespoň každé nekalé jednání představující porušení zákonné povinnosti nebo porušení profesních předpisů.

HLAVNÍ DOKUMENT

Rámcové rozhodnutí Rady 2003/568/SVV ze dne 22. července 2003 o boji proti korupci v soukromém sektoru (Úř. věst. L 192, 31.7.2003, s. 54–56)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o hodnocení, do jaké míry členské státy přijaly opatření nezbytná k dosažení souladu s rámcovým rozhodnutím 2003/568/SVV ze dne 22. července 2003 o boji proti korupci v soukromém sektoru (COM(2019) 355 final, 26.7.2019)

Poslední aktualizace 18.02.2020