Vzájemné uznávání probačních opatření a alternativních trestů

Cílem rámcového rozhodnutí je rozšíření zásady vzájemného uznávání soudních rozhodnutí na výkon jiného trestu než trestu odnětí svobody.

AKT

Rámcové rozhodnutí Rady 2008/947/SVVze dne 27. listopadu 2008 o uplatňování zásady vzájemného uznávání na rozsudky a rozhodnutí o probaci za účelem dohledu nad probačními opatřeními a alternativními tresty

PŘEHLED

Cílem rámcového rozhodnutí je rozšíření zásady vzájemného uznávání soudních rozhodnutí na výkon jiného trestu než trestu odnětí svobody.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO RÁMCOVÉHO ROZHODNUTÍ?

Rámcové rozhodnutí stanovuje pravidla, která má každá země EU dodržet při uznávání rozsudků a výkonu dohledu nad probačními opatřeními (umožňujícími dřívější propuštění) a alternativními tresty (ukládání alternativních trestů k trestu odnětí svobody) vydaných jinými zeměmi EU. Jeho cílem je:

KLÍČOVÉ BODY

Probační opatření a alternativní tresty

Rámcové rozhodnutí uvádí řadu opatření, nad kterými musí být každá země EU schopna vykonávat dohled (například potřeba podat zprávu vykonávajícímu orgánu, napravit způsobené škody, nenavštěvovat určitá místa, vyvarovat se kontaktu s lidmi nebo objekty, vykonávat obecně prospěšnou práci apod.).

Postupy, lhůty a důvody pro zamítnutí

Rozsudek (nebo rozhodnutí o probačním opatření) společně s osvědčením předá příslušný orgán vydávající země přímo příslušnému orgánu vykonávající země.

Šedesát dnů po obdržení rozsudku nebo probačních opatření a osvědčení musí vykonávající země rozhodnout, zda rozsudek nebo probační opatření uzná a zda převezme odpovědnost za sledování jeho výkonu; rámcové rozhodnutí uvádí několik důvodů, proč země může uznání rozsudku zamítnout.

Právo vykonávající země se vztahuje na dohled nad probačními opatřeními a alternativními tresty a na jejich uplatňování.

Příslušný orgán vykonávající země:

Ve zprávě zveřejněné v roce 2014 vyzvala Komise země EU, které tak ještě neučinily, aby urychleně přijaly nezbytná opatření k provedení tohoto rámcového rozhodnutí.

KDY SE RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ POUŽIJE?

Rámcové rozhodnutí mělo být provedeno nejpozději do 6. prosince 2011.

KONTEXT

Každý rok jsou desítky tisíc občanů EU stíhány za údajné trestné činy nebo jsou usvědčeny v jiné zemi EU. Základním kamenem soudní spolupráce v trestních věcech v EU je vzájemné uznávání rozsudků.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Rámcové rozhodnutí 2008/947/SVV

16. 12. 2008

6. 12. 2011

Úř. věst. L 337 ze dne 16. 12. 2008, s. 102-122

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Rámcové rozhodnutí 2009/299/SVV

28. 3. 2009

28. 3. 2011

Úř. věst. L 81 ze dne 27. 3. 2009, s. 24-36

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění rámcových rozhodnutí 2008/909/SVV, 2008/947/SVV a 2009/829/SVV o vzájemném uznávání rozsudků, které ukládají trest odnětí svobody nebo opatření spojená se zbavením osobní svobody, rozsudků a rozhodnutí o probaci a alternativních trestech a rozhodnutí o opatřeních dohledu jakožto alternativy zajišťovací vazby (COM(2014) 57 final ze dne 5. února 2014 - nezveřejněno v Úředním věstníku).

Poslední aktualizace 03.03.2015