Mediace v občanských a obchodních věcech

Předvídatelný právní rámec umožní občanům Evropské unie (EU) plně využívat výhod mediace* jako nákladově efektivního a rychlého postupu řešení sporů.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech

PŘEHLED

Předvídatelný právní rámec umožní občanům Evropské unie (EU) plně využívat výhod mediace* jako nákladově efektivního a rychlého postupu řešení sporů.

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Cílem této směrnice je podpořit využívání alternativních metod řešení sporů, zejména mediace. Směrnice má také zabezpečit vyvážený vztah mezi mediací a soudním řízením.

KLÍČOVÉ BODY

Tato směrnice se vztahuje na přeshraniční spory v občanských a obchodních věcech. Nevztahuje se na:

Země EU musí zavést postup umožňující stranám žádat vykonatelnost dohod. Obsah dohody může učinit vykonatelným soud nebo jiný příslušný orgán rozsudkem nebo rozhodnutím nebo veřejnou listinou. To umožní vzájemné uznání a vykonatelnost dohod v celé EU za stejných podmínek, jaké jsou při výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti.

Mediátoři* ani osoby zúčastněné na správě mediačního řízení nejsou nuceni předkládat důkazy v soudních řízeních ohledně informací vyplývajících z mediace, a to s výjimkou případů, kdy:

Země EU musí podporovat odborné vzdělávání mediátorů, jakož i vypracovávání a dodržování dobrovolných kodexů chování v tomto oboru.

KONTEXT

V roce 2013 EU zveřejnila dva nové právní předpisy o alternativním řešení sporů:

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise o alternativním a on-line řešení sporů.

KLÍČOVÉ POJMY

* Mediace: formální řízení, ve kterém dvě nebo více stran sporu samy dobrovolně usilují o dosažení dohody o vyřešení sporu za pomoci mediátora. Toto řízení mohou zahájit strany sporu nebo může být navrženo či nařízeno soudem nebo stanoveno právem země EU.

* Mediátor: třetí osoba, která je požádána o účinné, nestranné a kvalifikované vedení mediace, bez ohledu na její označení nebo povolání v dotyčném členském státě a bez ohledu na způsob, jakým byla tato třetí osoba jmenována nebo požádána o vedení mediace.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členském státě

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2008/52/ES

13. 6. 2008

21. 5. 2011 (Článek 10: 21. 11. 2010)

Úř. věst. L 136 ze dne 24.5.2008, s. 3-8

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/11/EU ze dne 21. května 2013 o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů) (Úř. věst. L 165 ze dne 18. 6. 2013, s. 63-79)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 524/2013 ze dne 21. května 2013 o alternativním řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) (Úř. věst. L 165 ze dne 18. 6. 2013, s. 1-12)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Směrem k evropskému horizontálnímu rámci pro kolektivní právní ochranu (COM(2013) 401 final ze dne 11. 6. 2013)

Poslední aktualizace 17.08.2015