Akreditace a dozor nad trhem

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

Nařízení (ES) č. 765/2008 – stanovení požadavků na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

KLÍČOVÉ BODY

Vnitrostátní akreditační orgány

Dozor nad trhem EU a dovozní kontroly

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Používá se od 1. ledna 2010.

KONTEXT

* KLÍČOVÉ POJMY

Označení CE: označení, které výrobce používá, aby vyjádřil, že výrobek je v souladu s požadavky právních předpisů EU.

Subjekt posuzování shody: subjekt, který vykonává takové činnosti, jako je kalibrace, zkoušení, certifikace a inspekce.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 30–47)

Postupné změny nařízení č. 765/2008 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků (Úř. věst. L 11, 15.1.2002, s. 4–17)

Viz konsolidované znění.

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS (Úř. věst. J L 218, 13.8.2008, s. 82–128)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování některých vnitrostátních technických pravidel u výrobků uvedených v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 3052/95/ES (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 21–29)

Poslední aktualizace 14.02.2017