Směrnice EU o službách

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2006/123/ES – směrnice o službách

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Odstraňuje bariéry pro obchodování se službami v EU tím, že

zjednodušuje administrativní postupy pro poskytovatele služeb,

posiluje práva spotřebitelů a podniků, kteří jsou příjemci služeb, a

prohlubuje spolupráci mezi zeměmi EU.

KLÍČOVÉ BODY

Oblast působnosti směrnice se dotýká široké škály služeb, kam spadají například

maloobchodní a velkoobchodní činnost v oblasti zboží a služeb,

činnost většiny regulovaných povolání, jako jsou právní a daňoví poradci, architekti a inženýři,

služby ve stavebnictví,

služby poskytované podnikům, jako je údržba kanceláří, manažerské poradenství či pořádání různých akcí a událostí a

služby v oblasti cestovního ruchu a služby pro volný čas.

Některé služby jsou z působnosti směrnice vyloučeny. Patří mezi ně finanční služby, některé služby elektronických komunikací, služby agentur na zprostředkování dočasné práce, soukromé bezpečnostní služby či hazardní hry.

Směrnice umožňuje podnikům usazovat se v jiných zemích EU, než je země jejich založení. Za tím účelem musí země EU podniknout různé kroky, například:

zřizovat jednotná kontaktní místa pro poskytování informací a podpory ohledně administrativních postupů a zajistit, aby takové postupy mohly být splněny pomocí elektronických prostředků,

přezkoumat a zjednodušit všechny své povolovací režimy týkající se přístupu ke službám,

požadovat, aby země EU zrušily diskriminační požadavky, jako je státní příslušnost nebo bydliště, a omezující požadavky, jako prověrka hospodářské potřeby, která požaduje, aby podniky prokazovaly příslušným orgánům, že existuje poptávka po jejich službách.

Podobné záruky jsou poskytovány, i pokud jde o práva příjemců služeb (spotřebitele nebo podniky), aby se posílila jejich důvěra v jednotný trh. Země EU musí:

odstranit překážky příjemcům, kteří chtějí využívat služby poskytovatelů usazených v jiné zemi EU, např. povinnost získat povolení,

zrušit diskriminační požadavky na základě státní příslušnosti nebo místa bydliště,

poskytovat obecné informace a pomoc týkající se právních požadavků, zejména pravidel na ochranu spotřebitele, a informace o opravných prostředcích platných v jiných zemích EU.

Směrnice o službách měla být provedena do vnitrostátního práva všech zemí EU do 28. prosince 2009. V roce 2012 Evropská komise přijala sdělení o provádění směrnice o službách. Tato zpráva:

informovala o pokroku, kterého země EU dosáhly při odstraňování nespravedlivých překážek pro obchodování se službami na jednotném trhu,

určila omezení, která ještě nebyla zrušena, například požadavek ohledně bydliště a prověrky hospodářské potřeby, a

navrhla opatření na lepší fungování jednotného trhu služeb.

KDY SMĚRNICE VSTOUPILA V PLATNOST?

Od 28. prosince 2006. Do vnitrostátního práva zemí EU měla být provedena do 28. prosince 2009.

KONTEXT

Směrnice o službách

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu (Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 36–68)

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Cesta k lépe fungujícímu jednotnému trhu služeb vycházející z výsledků postupu vzájemného hodnocení podle směrnice o službách (KOM(2011) 20 v konečném znění, 27.1.2011)

Rozhodnutí Komise 2011/130/EU ze dne 25. února 2011, kterým se stanoví minimální požadavky na přeshraniční zpracování dokumentů elektronicky podepsaných příslušnými orgány podle směrnice 2006/123/ES Evropského parlamentu a Rady o službách na vnitřním trhu (Úř. věst. L 53, 26.2.2011, s. 66–72)

Postupné změny rozhodnutí 2011/130/EU byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění směrnice o službách. Partnerství pro nový růst ve službách na období 2012–2015 (COM(2012) 261 final, 8. června 2012)

Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/148/EU ze dne 17. března 2014, kterým se mění rozhodnutí 2011/130/EU, kterým se stanoví minimální požadavky na přeshraniční zpracování dokumentů elektronicky podepsaných příslušnými orgány podle směrnice 2006/123/ES Evropského parlamentu a Rady o službách na vnitřním trhu (Úř. věst. L 80, 19.3.2014, s. 7–9)

Poslední aktualizace 09.11.2015