Zbraně hromadného ničení: boj proti šíření

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rozhodnutí (SZBP) 2017/809 o provádění rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1540 (2004) o nešíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů

CO JE CÍLEM TOHOTO ROZHODNUTÍ?

V souladu se strategií EU z roku 2003 proti šíření zbraní hromadného ničení rozhodnutí podporuje provádění rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1540. Navazuje na podobná rozhodnutí přijatá v letech 2006, 2008 a 2013.

Strategie EU má sloužit k zabránění šíření programů zbraní hromadného ničení v celém světě, odrazení od nich, jejich zastavení a pokud možno i k jejich eliminaci. Od jejího vzniku v roce 2003 k jejím základním zásadám patří:

KLÍČOVÉ BODY

Rada strategii neustále monitoruje – každých šest měsíců dostává zprávu o pokroku.

Strategie je prováděna prostřednictvím projektů a činností, jako jsou:

V roce 2008 přijala EU nové pokyny pro činnost v oblasti šíření zbraní hromadného ničení. Ty mají dodat strategii z roku 2003 na účinnosti například zvyšováním informovanosti ve vědeckých, akademických a finančních institucích a vytvářením opatření zabraňujících přenosu znalostí o zbraních hromadného ničení nesprávným stranám. Opakují důležitost strategie z roku 2003 a zásady, které určují kroky EU (účinnou mnohostrannost, prevenci a mezinárodní spolupráci) a jejich úlohu při poskytování pomoci při provádění rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1540.

Podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1540 jsou její signatáři povinni upustit od jakékoli podpory nestátních aktérů* při:

jaderných, chemických nebo biologických zbraní a systémů jejich nosičů.

V roce 2011 přijala Rada bezpečnosti rezoluci OSN 1977, která potvrzuje, že šíření jaderných, chemických a biologických zbraní a jejich nosičů představuje hrozbu pro mezinárodní mír a bezpečnost. Rozšiřuje do roku 2021 mandát výboru 1540, tj. výboru, jehož úlohou je aktivně spolupracovat se státy a příslušnými mezinárodními, regionálními a subregionálními organizacemi na podpoře sdílení zkušeností, ponaučení a účinných postupů v oblastech, na které se vztahuje rezoluce 1540.

Rozhodnutí uvádí podporu EU, v souladu s její strategií zbraní hromadného ničení, s cílem podporovat úlohu Rady bezpečnosti OSN a vylepšovat její odborné zkušenosti při řešení výzev, jež představuje šíření. Z praktického hlediska spočívá tato podpora v subregionálních pracovních seminářích, návštěvách příslušných zemí, setkáních, akcích, odborné přípravě a úsilí zaměřeném na styk s veřejností. Technickým prováděním projektů je pověřen Úřad OSN pro otázky odzbrojení, který případně spolupracuje s Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, Africkou unií, Organizací amerických států a Ligou arabských států.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Nestátní aktéři: jednotlivec nebo organizace s významným politickým vlivem, které však nejsou spojeny s žádnou konkrétní zemí či státem.

HLAVNÍ DOKUMENT

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/809 ze dne 11. května 2017 na podporu provádění rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1540 (2004) o nešíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů (Úř. věst. L 121, 12.5.2017, s. 39–44)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/259 ze dne 17. února 2015 na podporu činnosti Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) v rámci provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení (Úř. věst. L 43, 18.2.2015, s. 14–28)

Rozhodnutí Rady 2014/913/SZBP ze dne 15. prosince 2014 na podporu Haagského kodexu chování proti šíření balistických raket a na podporu nešíření balistických raket v rámci provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení (Úř. věst. L 360, 17.12.2014, s. 44–52)

Rozhodnutí Rady 2013/668/SZBP ze dne 18. listopadu 2013 na podporu činností Světové zdravotnické organizace týkajících se biologické bezpečnosti a ochrany v rámci strategie Evropské unie proti šíření zbraní hromadného ničení (Úř. věst. L 310, 20.11.2013, s. 13–19)

Rozhodnutí Rady 2013/391/SZBP ze dne 22. července 2013 na podporu praktického provádění rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1540 (2004) o nešíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů (Úř. věst. L 198, 23.7.2013, s. 40–44)

Následné změny rozhodnutí 2013/391/SZBP byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Rozhodnutí Rady 2010/430/SZBP ze dne 26. července 2010 o zřízení evropské sítě nezávislých analytických středisek pro nešíření na podporu provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení (Úř. věst. L 202, 4.8.2010, s. 5–9)

Společná akce Rady 2008/368/SZBP ze dne 14. května 2008 na podporu provedení rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů 1540 (2004) a v rámci provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení (Úř. věst. L 127, 15.5.2008, s. 78–83)

Společná akce Rady 2006/419/SZBP ze dne 12. června 2006 na podporu provedení rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů 1540 (2004) a v rámci provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení (Úř. věst. L 165, 17.6.2006, s. 30–34)

Strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení ze dne 10. prosince 2003 (dok. 15708/03 – nezveřejněna v Úředním věstníku)

Poslední aktualizace 02.03.2018