Evropská agentura pro řízení vnějších hranic – Frontex

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 o zřízení Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Zřizuje Frontex, Evropskou agenturu pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie.

Nařízení (EU) č. 1168/2011 mění původní akt, aby se zlepšilo integrované řízení vnějších hranic EU a posílila spolupráce mezi vnitrostátními pohraničními orgány.

Další změna, nařízení (EU) č. 656/2014, stanoví pravidla pro ostrahu vnějších námořních hranic v kontextu operativní spolupráce řízené agenturou Frontex.

KLÍČOVÉ BODY

Úkoly

Hlavní úkoly agentury Frontex jsou:

Vybavení

Frontex si může nakupovat/pronajímat vlastní vybavení (automobily, plavidla, helikoptéry atd.) nebo jej nakupovat společně se zeměmi EU.

Operační plán

Operační plán (vypracovaný před společnými operacemi, rychlými pohraničními zásahy a pilotními projekty) by měl zahrnovat všechny aspekty dané činnosti, jako jsou:

Jednotky pohraniční stráže EU

Evropské jednotky pohraniční stráže jsou nasazovány při společných operacích, rychlých pohraničních zásazích a pilotních projektech koordinovaných agenturou Frontex.

Jsou složeny z pohraničních stráží zemí EU, odborníků na různé oblasti řízení hranic, včetně:

Spolupráce

Frontex může spolupracovat s Europolem, Evropským podpůrným úřadem pro otázky azylu, Agenturou Evropské unie pro základní práva, orgány zemí, které nejsou členy EU, a mezinárodními organizacemi, jako jsou Vysoký komisař Organizace spojených národů pro uprchlíky a Mezinárodní organizace pro migraci (IOM).

Eurosur

V roce 2013 byl samostatným nařízením zřízen Evropský systém ostrahy hranic (Eurosur). Cílem tohoto rámce pro výměnu informací je zlepšit řízení vnějších hranic EU. Podporuje země EU tím, že:

Frontex hraje důležitou úlohu při sestavování a analýze „evropského situačního obrazu“, což je přehled událostí, ke kterým v nedávné době došlo na hranicích určitých zemí EU a které by mohly pomoci odhalit změnu tras nebo nové metody používané zločineckými sítěmi.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Použije se od 1. května 2005.

KONTEXT

Agentura Frontex byla zřízena v roce 2005. Sídlí v polské Varšavě.

V kontextu Evropského programu pro migraci vydala Evropská komise v prosinci 2015 návrh na vytvoření Evropské agentury pro pohraniční apobřežní stráž . Ta bude vybudována na základech agentury Frontex a orgánů zemí EU odpovědných za řízení hranic a umožní integrovanější řízení vnějších hranic EU.

KLÍČOVÝ POJEM

* Země schengenského prostoru: evropské země, které podepsaly dohodu o odstranění hraničních kontrol a umožnění volného pohybu všech státních příslušníků signatářských zemí, ostatních zemí EU a některých zemí, které do EU nepatří.

Země schengenského prostoru jsou: Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Island, Itálie, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovinsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 ze dne 26. října 2004 o zřízení Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Úř. věst. L 349, 25.11.2004, s. 1–11)

Postupné změny nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1052/2013 ze dne 22. října 2013, kterým se zřizuje Evropský systém ostrahy hranic (Eurosur) (Úř. věst. L 295, 6.11.2013, s. 11–26)

Poslední aktualizace 02.05.2016