Rozhodnutí zřizující Eurojust

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rozhodnutí 2002/187/SVV – zřízení Eurojustu za účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti

CO JE CÍLEM TOHOTO ROZHODNUTÍ?

KLÍČOVÉ BODY

Složení, pravomoci a úkoly Eurojustu

Osobní údaje

Vztahy s dalšími orgány

K provádění svých úkolu udržuje Eurojust blízké pracovní vztahy s Evropskou soudní sítí. Pozměňující rozhodnutí 2009/426/SVV rozšířilo tyto vztahy tak, aby zahrnovaly Europol, Evropský úřad pro boj proti podvodům, Evropskou pohraniční a pobřežní stráž a zpravodajské centrum EU. Se schválením Rady může Eurojust uzavírat dohody o výměně informací se zeměmi mimo EU, mezinárodními orgány a Mezinárodní organizací kriminální policie (Interpol) i koordinovat soudní spolupráci se zeměmi mimo EU.

Zprávy

Rada a Evropský parlament jsou informovány o činnosti Eurojustu a o situaci, pokud jde o trestné činy v EU. Ve výroční zprávě Radě může Eurojust navrhnout zlepšení soudní spolupráce v trestních věcech.

ODKDY JE ROZHODNUTÍ PLATNÉ?

KONTEXT

Další informace získáte zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Rozhodnutí Rady 2002/187/SVV ze dne 28. února 2002 o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti (Úř. věst. L 63, 6.3.2002, s. 1–13)

Následné změny rozhodnutí 2002/187/SVV byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1727 ze dne 14. listopadu 2018 o Agentuře Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) a o nahrazení a zrušení rozhodnutí Rady 2002/187/SVV (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 138–183)

Poslední aktualizace 17.04.2019