Povolení k pobytu pro oběti obchodování s lidmi

Státním příslušníkům zemí mimo EU, kteří se stali obětí obchodování s lidmi nebo (případně) byli předmětem nedovoleného přistěhovalectví, lze vydat dočasné povolení k pobytu. Má se za to, že je to povzbudí ke spolupráci s příslušnými orgány a zároveň jim to poskytne náležitou ochranu.

AKT

Směrnice Rady 2004/81/ES ze dne 29. dubna 2004 o povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou oběťmi obchodování s lidmi nebo obdrželi pomoc k nedovolenému přistěhovalectví a kteří spolupracují s příslušnými orgány.

PŘEHLED

Státním příslušníkům zemí mimo EU, kteří se stali obětí obchodování s lidmi nebo (případně) byli předmětem nedovoleného přistěhovalectví, lze vydat dočasné povolení k pobytu. Má se za to, že je to povzbudí ke spolupráci s příslušnými orgány a zároveň jim to poskytne náležitou ochranu.

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Směrnice stanoví postup pro vydání a prodloužení povolení k pobytu, podmínky pro neprodloužení nebo odnětí a také zacházení s oběťmi před a po udělení povolení.

KLÍČOVÉ BODY

Směrnice se vztahuje na státní příslušníky zemí mimo EU bez ohledu na to, zda do EU vstoupili bez povolení. Povolení lze udělovat lidem, kteří v příslušné zemi EU dosáhli zletilosti, a mohou platit pro děti za podmínek stanovených vnitrostátními právními předpisy.

Příslušné orgány v dané zemi EU musí dotčené osoby informovat o možnostech nabízených v této směrnici. Státní příslušníci ze zemí mimo EU dostávají lhůtu na rozmyšlenou, aby se mohli zotavit a mohli uniknout z vlivu pachatelů trestných činů. Díky tomu mohou učinit informované rozhodnutí o tom, zda spolupracovat s vyšetřovacími orgány. Během této lhůty by dotčení státní příslušníci ze zemí mimo EU:

Příslušné orgány mají odpovědnost vyhodnotit, zda:

Při splnění tří podmínek uvedených výše bude vydáno dočasné prodloužitelné povolení k pobytu platné nejméně po dobu 6 měsíců. Povolení lze prodloužit v případě, že jsou nadále splněny příslušné podmínky. Povolení držiteli poskytuje přístup na trh práce a k odbornému i všeobecnému vzdělávání v souladu s podmínkami ve vnitrostátních právních předpisech.

Povolení k pobytu nelze prodloužit, pokud již nejsou splňovány podmínky v této směrnici nebo pokud bylo příslušné řízení ukončeno. Povolení může být odňato z řady důvodů - například pokud oběť obnoví styk s osobami podezřelými z trestných činů nebo přestane spolupracovat nebo v případě ukončení řízení.

Země EU mohou přijmout nebo si zachovat příznivější ustanovení pro lidi, na něž se tato směrnice vztahuje.

I když sběr údajů o různých aspektech této směrnice je třeba stále zlepšovat, dvě zprávy Komise o provádění směrnice v roce 2010 a v roce 2014 přinesly zjištění, že možnost vydávat povolení výměnou za spolupráci s orgány je možná v zemích EU využívána nedostatečně.

KONTEXT

Tuto směrnici je třeba číst společně se směrnicí 2011/36/EU o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí. Tato naposledy jmenovaná směrnice poskytuje horizontální právní rámec pro občany EU i pro občany zemí mimo EU a posiluje většinu ustanovení směrnice 2004/81/ES včetně ochranného a pomocného rámce pro děti.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2004/81/ES

6. 8. 2004

5. 8. 2006

Úř. věst. L 261, 6.8. 2004, s. 19-23.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice 2004/81/ES o povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou oběťmi obchodování s lidmi nebo obdrželi pomoc k nedovolenému přistěhovalectví a kteří spolupracují s příslušnými orgány (KOM(2010) 493 v konečném znění ze dne 15. 10. 2010).

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o uplatňování směrnice 2004/81/ES o povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou oběťmi obchodování s lidmi nebo obdrželi pomoc k nedovolenému přistěhovalectví a kteří spolupracují s příslušnými orgány (COM(2014) 635 final ze dne 17. 10. 2014).

Poslední aktualizace 02.04.2015