Evropská síť pro genocidu

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rozhodnutí 2002/494/SVV – síť kontaktních míst v otázkách souvisejících s genocidiem, zločiny prosti lidskosti a válečnými zločiny

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO ROZHODNUTÍ?

Zřizuje síť vnitrostátních kontaktních míst (jedno kontaktní místo v každé zemi EU) pro zlepšení spolupráce v boji proti genocidiu*, zločinům proti lidskosti* a válečným zločinům*.

KLÍČOVÉ BODY

Vnitrostátní kontaktní místa pro výměnu informací o vyšetřování těchto zločinů jsou zřízena v každé zemi EU. Údaje o každém kontaktním místě musí být odeslány generálnímu sekretariátu Rady, který je pak předá vnitrostátním kontaktním místům v ostatních zemích.

Na žádost ostatních vnitrostátních kontaktních míst si vnitrostátní kontaktní místa vzájemně poskytují informace o vyšetřování genocidia, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů.

Rada každý rok stručně informuje Evropský parlament o činnostech sítě kontaktních míst.

Síť se dvakrát za rok schází na schůzích svolávaných předsednictvím Rady EU s cílem koordinovat pokračující úsilí vyšetřovat a trestně stíhat osoby podezřelé ze spáchání genocidia, zločinů proti lidskosti nebo válečných zločinů.

ODKDY SE ROZHODNUTÍ POUŽIJE?

Vstoupilo v platnost dne 13. června 2002.

KONTEXT

Všechny země EU ratifikovaly Římský statut ze dne 17. července 1998, kterým byl vytvořen Mezinárodní trestní soud (MTS). Tento soud se má zabývat případy zahrnujícími genocidium, zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Nicméně vyšetřování a trestní stíhání genocidia, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů je primárně v pravomoci vnitrostátních orgánů. Z tohoto důvodu je nezbytná úzká spolupráce mezi vnitrostátními orgány, aby byl boj proti těmto zločinům úspěšný.

KLÍČOVÉ POJMY

* Genocidium: činy spáchané s úmyslem zničit úplně nebo částečně některou národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu.

* Zločiny proti lidskosti: činy spáchané jako součást všeobecného a systematického útoku zaměřeného proti civilnímu obyvatelstvu.

* Válečné zločiny: činy, jejichž spácháním je porušeno válečné právo (např. Ženevské úmluvy). Jako příklad lze uvést špatné zacházení s válečnými zajatci, zabíjení rukojmích nebo úmyslné ničení měst a vesnic.

AKT

Rozhodnutí Rady 2002/494/SVV ze dne 13. června 2002 o vytvoření evropské sítě kontaktních míst týkajících se osob odpovědných za genocidium, zločiny proti lidskosti a válečné zločiny (Úř. věst. L 167, 26.6.2002, s. 1–2)

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Rady 2003/335/SVV ze dne 8. května 2003 o vyšetřování a trestním stíhání genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů (Úř. věst. L 118, 14.5.2003, s. 12–14)

Poslední aktualizace 26.11.2015