Pravidla EU týkající se teroristických trestných činů a souvisejících trestů

Toto rámcové rozhodnutí (2002/475/SVV) a změna rozhodnutí (2008/919/SVV) vyžadují, aby země EU sladily své právní předpisy a zavedly minimální tresty v souvislosti s teroristickými trestnými činy. Rozhodnutí vymezuje teroristické trestné činy a také trestné činy spojené s teroristickými skupinami nebo trestné činy spojené s teroristickými činnostmi a stanoví pravidla pro provádění v zemích EU.

AKT

Rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV ze dne 13. června 2002 o boji proti terorismu.

PŘEHLED

Toto rámcové rozhodnutí (2002/475/SVV) a změna rozhodnutí (2008/919/SVV) vyžadují, aby země EU sladily své právní předpisy a zavedly minimální tresty v souvislosti s teroristickými trestnými činy. Rozhodnutí vymezuje teroristické trestné činy a také trestné činy spojené s teroristickými skupinami nebo trestné činy spojené s teroristickými činnostmi a stanoví pravidla pro provádění v zemích EU.

CO JE ÚKOLEM TĚCHTO RÁMCOVÝCH ROZHODNUTÍ?

Tato rozhodnutí vymezují:

pojem teroristického trestného činu jako kombinaci:

objektivních důvodů (vražda, tělesná poranění, braní rukojmích, vydírání, útoky, výhrůžky spácháním některého z výše uvedených jednání atd.) a

subjektivních důvodů (činy spáchané s cílem závažným způsobem zastrašit obyvatelstvo, destabilizovat či zničit struktury země nebo mezinárodní organizace nebo způsobit, že se vláda zdrží jakéhokoli jednání),

teroristickou skupinu jako strukturovanou skupinu 2 nebo více osob existující po delší dobu, která jedná ve shodě s cílem spáchat teroristické trestné činy.

Vyžadují rovněž, aby každá země EU:

kriminalizovala přípravné činy jako trestné činy spojené s teroristickými aktivitami. Příkladem je veřejné podněcování ke spáchání teroristického trestného činu, nábor a výcvik teroristů a krádeže, vydírání nebo padělání s cílem spáchat teroristické trestné činy,

kriminalizovala navádění nebo napomáhání a také pokusy o spáchání konkrétních typů trestných činů,

zavedla trestní odpovědnost právnických osob a stanovila pravidla a minimální trestní sazby a sankce,

stanovila soudní příslušnost v souvislosti s teroristickými trestnými činy, je-li trestný čin spáchán na jejím území nebo na palubě lodi či letadla s její vlajkou,

stanovila soudní příslušnost, pokud je pachatel jejím státním příslušníkem nebo v ní má bydliště, trestný čin je spáchán ve prospěch právnické osoby usazené na jejím území, trestný čin je spáchán proti obyvatelům nebo orgánům země EU nebo proti orgánu EU, jehož sídlo je na území dotyčné země,

stanovila soudní příslušnost pro případy, kdy odmítne předat nebo vydat osobu podezřelou nebo usvědčenou z teroristického trestného činu,

spolupracovala s ostatními zeměmi EU při rozhodování, do příslušnosti které z nich trestný čin spadá, pokud je do daného případu zapojeno více zemí,

přijmout opatření nezbytná k zajištění odpovídající pomoci rodinám obětí.

KLÍČOVÉ BODY

Ve své zprávě ze září 2014 o provádění rámcového rozhodnutí z roku 2008 Evropská komise uvádí, že většina zemí EU (kromě Irska a Řecka) přijala opatření ke kriminalizaci nově zavedených trestných činů veřejného podněcování, náboru a výcviku teroristů.

Zůstávají některé otevřené otázky k tomu, jak provádění tohoto rámcového rozhodnutí ve vnitrostátních předpisech zemí EU ovlivní „nepřímé podněcování“* a kriminalizaci činů spáchaných tzv. „samostatně jednajícími jedinci“**. Evropská komise však vyzvala země EU, aby tyto otázky vyjasnily, a tak jí umožnily dokončit své hodnocení.

Zpráva zdůraznila nutnost komplexnějšího přístupu k prosazování práva se zaměřením na včasné předcházení radikalizaci a náboru teroristů.

Zpráva vyzývá země EU, aby sledovaly a hodnotily praktické uplatňování ustanovení trestního práva v oblasti terorismu a zároveň braly ohled na ochranu základních práv.

Podrobnější přehled opatření zemí EU je obsažen v Pracovním dokumentu útvarů Komise vydaném jako průvodní dokument zprávy.

V roce 2015 má Komise provést hodnocení dopadu s ohledem na aktualizaci rámcového rozhodnutí 2008/919/SVV v roce 2016. Ta bude uskutečněna s cílem zajistit soudržnost napříč právními předpisy EU zaměřenými proti trestným činům spáchaným cizími teroristy.

Rada zvažuje, že jménem EU podepíše Úmluvu Rady Evropy o předcházení terorismu (CETS č. 196) a její Dodatkový protokol. Ten se zabývá jevem cizích teroristických bojovníků, a zároveň zohledňuje rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2178(2014) ze dne 24. září 2014.

KONTEXT

V souladu se závěry zasedání Evropské rady v Tampere v roce 1999, kde byl terorismus definován jako jedno z nejzávažnějších porušení základních svobod, lidských práv a zásad, a po schválení akčního plánu na mimořádném zasedání Evropské rady ze dne 21. září 2001 bylo přijato rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV, jehož cílem je ještě účinněji bojovat proti terorismu.

KLÍČOVÉ POJMY

* * Nepřímé podněcování: projevy, které pouze nepřímo podněcují nebo hrozí podněcováním k teroristickému činu, např. v případě, že předchozí prohlášení teroristů by mohla být příznivci chápána jako výzva k teroristickým aktivitám.

** Samostatně jednající jedinci: teroristé jednající samostatně.

Další informace najdete na internetových stránkách Generálního ředitelství Evropské komise pro migraci a vnitřní věci.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV

22. 6. 2002

31. 12. 2002

Úř. věst. L 164 ze dne 22. 6. 2002, s. 3-7

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Rámcové rozhodnutí 2008/919/SVV

9. 12. 2008

9. 12. 2010

Úř. věst. L 330 ze dne 9. 12. 2008, s. 21-23

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise založená na článku 11 rámcového rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2002 o boji proti terorismu (KOM(2007) 681 v konečném znění ze dne 6. 11. 2007).

Zpráva Komise založená na článku 11 rámcového rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2002 o boji proti terorismu (KOM(2004) 409 v konečném znění ze dne 8. 6. 2004).

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění rámcového rozhodnutí Rady 2008/919/SVV ze dne 28. listopadu 2008, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu (COM(2014) 554 final ze dne 5. září 2014).

Pracovní dokument útvarů Komise - Průvodní dokument ke zprávě Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění rámcového rozhodnutí 2008/919/SVV, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu (SWD(2014) 270 final ze dne 5. září 2014).

Poslední aktualizace: 02.06.2015