Volný pohyb a pobyt v EU

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2004/38/ES o právu občanů EU a jejich rodin na volný pohyb a pobyt v rámci EU

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Směrnice:

KLÍČOVÉ BODY

Občané EU s platným průkazem totožnosti či pasem mohou:

Dále:

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

Je v platnosti od 30. dubna 2004 a měla nabýt podoby zákona v zemích EU nejpozději do 30. dubna 2006.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

Po vypuknutí epidemie COVID-19 a zavedení opatření k řešení dopadu této krize Evropská komise přijala:

Dne 13. října 2020 Rada přijala doporučení o koordinovaném přístupu k omezení volného pohybu v reakci na pandemii COVID-19.

KLÍČOVÉ POJMY

Občan EU: kdokoli se státní příslušností v zemi EU.
Rodinný příslušník: vztahuje se například na manžela či manželku, partnera, se kterým občan EU žije v registrovaném partnerství, a přímé potomky, kteří jsou mladší 21 let.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 77–123). Znění bylo znovu zveřejněno v opravené podobě (Úř. věst. L 229, 29.6.2004, s. 35–48)

Následné změny směrnice 2004/38/ES byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/54/EU ze dne 16. dubna 2014 o opatřeních usnadňujících výkon práv udělených pracovníkům v souvislosti s jejich volným pohybem (Úř. věst. L 128, 30.4.2014, s. 8–14)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o pokynech pro lepší provádění a uplatňování směrnice 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států (KOM(2009) 313 v konečném znění, 2.7.2009)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Volný pohyb občanů EU a jejich rodin: Pět rozhodujících opatření (COM (2013) 837 final, 25.11.2013)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – Pomoc vnitrostátním orgánům v boji proti zneužívání práva na volný pohyb: Příručka pro řešení otázky údajných účelových sňatků mezi občany EU a státními příslušníky třetích zemí v kontextu práva EU o volném pohybu občanů EU (COM(2014) 604 final, 26.9.2014)

Poslední aktualizace 12.11.2020