Dokazování v občanských a obchodních věcech (do roku 2022)

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 1206/2001 o spolupráci soudů zemí EU při dokazování v občanských nebo obchodních věcech

CO JE CÍLEM NAŘÍZENÍ?

Má zlepšit a usnadnit soudní spolupráci mezi zeměmi EU a urychlit dokazování v soudním řízení v občanských a obchodních věcech.

Nařízení (EU) č. 1206/2001 se zrušuje a nahrazuje nařízením (EU) 2020/1783 (viz shrnutí) s účinností od 1. července 2022.

KLÍČOVÉ BODY

Oblast působnosti

Nařízení se vztahuje na občanské a obchodní věci, pokud soud členského státu žádá:

Žádost za účelem dokazování by měla být podána tehdy, pokud důkazy mají být použity v zahájeném nebo zamýšleném soudním řízení.

Přímé předávání mezi soudy

Země EU musí vypracovat seznam soudů oprávněných k provedení dokazování a uvést místní nebo zvláštní věcnou příslušnost těchto soudů (jako je zvláštní soud, který může mít pravomoc konfiskovat majetek z trestné činnosti). Žádosti předává soud, u kterého řízení probíhá nebo se jeho zahájení zamýšlí („dožadující soud“), přímo soudu země EU, který má dokazování provést („dožádaný soud“).

Každá země EU musí určit ústřední orgán pověřený:

Forma a obsah žádosti

Žádost je třeba podat pomocí formuláře uvedeného v tomto nařízení. Formulář musí obsahovat určité údaje, například:

Žádost musejí být vypracovány v úředním jazyce země EU dožádaného soudu nebo v jiném jazyce, o němž daná země uvádí, že jej může přijmout.

Vyřizování

Žádosti se vyřizují v souladu s právem dožádané země EU. Žádost musí být vyřízena nejpozději do 90 dnů od přijetí.

Vyřízení žádosti může být zamítnuto pouze v těchto případech:

Pokud je vyřízení žádosti zamítnuto, dožádaný soud o tom musí uvědomit dožadující soud do 60 dnů ode dne přijetí žádosti.

Umožňuje-li to právo země dožadujícího soudu, mají jeho zástupci právo být přítomni při požadovaném dokazování prováděném dožádaným soudem. To platí i pro strany a jejich (případné) zástupce.

Toto nařízení nebrání dvěma nebo více zemím EU uzavírat nebo zachovávat v platnosti dohody, které by urychlovaly nebo zjednodušovaly vyřizování žádostí.

Zpráva

V roce 2007 Evropská komise zveřejnila zprávu o uplatňování nařízení. V této zprávě dospěla k závěru, že je stále třeba přijmout jistá opatření ke zdokonalení jeho fungování. Jednalo se o:

Veřejná konzultace

V prosinci 2017 zahájila Komise veřejnou konzultaci o modernizaci soudní spolupráce v občanských a obchodních věcech v EU. Konzultace se týká jak nařízení (ES) č. 1393/2007doručování písemností, tak nařízení, o němž se pojednává v tomto shrnutí.

Zrušení

Nařízení (ES) č. 1206/2001 se zrušuje a nahrazuje nařízením (EU) č. 2020/1783 s účinností od 1. července 2022.

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Je v platnosti od 1. ledna 2004 s výjimkou:

tyto tři výjimky jsou v platnosti od 1. července 2001.

Dánsko se tohoto nařízení neúčastní.

KONTEXT

Pro více informací viz:

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech (Úř. věst. L 174, 27.6.2001, s. 1–24)

Postupné změny nařízení (ES) č. 1206/2001 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 ze dne 13. listopadu 2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech („doručování písemností“) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1348/2000 (Úř. věst. L 324, 10.12.2007, s. 79–120)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 11.12.2020