Sloučení rodiny

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2003/86/ES o právu na sloučení rodiny

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Jejím cílem je stanovit společná pravidla v oblasti práva na sloučení rodiny. Jde o to, umožnit členům rodiny státních příslušníků zemí mimo EU, kteří oprávněně pobývají na území EU, aby se k nim připojili v zemi EU, kde pobývají. Cílem je ochránit celistvost rodin a usnadnit integraci státních příslušníků třetích zemí.

Směrnice se nevztahuje na Irsko, Dánsko a Spojené království. Současně nevylučuje případně příznivější podmínky uznané vnitrostátními právními předpisy.

KLÍČOVÉ BODY

Podmínky

O sloučení rodiny mohou požádat státní příslušníci zemí mimo EU, kteří jsou v jedné ze zemí EU držiteli povolení k pobytu alespoň na jeden rok a kteří mají zákonnou možnost, že získají právo trvalého pobytu.

Směrnice se naopak nevztahuje na rodinné příslušníky občana EU, ani na státní příslušníky zemí mimo EU, kteří jsou žadateli o přiznání právního postavení uprchlíka a o jejichž žádosti nebylo pravomocně rozhodnuto, nebo kteří požívají nějaké dočasné formy ochrany.

Sloučení rodiny může být poskytnuto:

Země EU mohou za určitých podmínek povolit sloučení rodiny:

Polygamní manželství se neuznává: právo na sloučení může být poskytnuto jen jedné ženě / jednomu muži. Podobně jsou z práva na sloučení vyloučeny děti neuznaných manželek/manželů, ledaže by to vyžadovaly nejlepší zájmy dítěte (při uplatňování Úmluvy o právech dítěte z roku 1989).

Zemím EU je rovněž povoleno požadovat, aby státní příslušník zemí mimo EU a jeho manžel nebo manželka dosáhli minimálního věku (což v každém případě může být nejvýše 21 let), dříve než budou moci uplatnit právo na sloučení rodiny.

Postup

Práva rodinných příslušníků

Pokyny k používání směrnice

V roce 2014 Evropská komise zveřejnila pokyny pro země EU týkající se používání směrnice.

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

Je v platnosti od pátku 3. října 2003 a měla nabýt podoby zákona v zemích EU nejpozději do neděle 3. října 2005.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny (Úř. věst. L 251, 3.10.2003, s. 12–18)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – Pokyny pro používání směrnice 2003/86/ES o právu na sloučení rodiny (COM(2014) 210 final, 3.4.2014)

Zelená kniha o právu na sloučení rodiny státních příslušníků třetích zemí, kteří pobývají v Evropské unii (Směrnice 2003/86/ES) (KOM(2011) 735 v konečném znění, 15.11.2011)

Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o používání směrnice Rady 2003/86/ES o právu na sloučení rodiny (KOM(2008) 610 v  konečném znění, 8.10.2008)

Poslední aktualizace 05.06.2018