Vzájemná právní pomoc v trestních věcech mezi zeměmi EU

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

Úmluva o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi zeměmi EU

Akt Rady, kterým se vypracovává Úmluva o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi zeměmi EU

CO JE CÍLEM ÚMLUVY A AKTU?

Cílem úmluvy je podpořit a usnadnit vzájemnou pomoc mezi justičními, policejními a celními orgány v trestních věcech a zlepšit rychlost a účinnost soudní spolupráce. Doplňuje Úmluvu Rady Evropy z roku 1959 o vzájemné pomoci v trestních věcech a její protokol z roku 1978.

Akt schvaluje úmluvu jménem zemí EU.

KLÍČOVÉ BODY

Žádosti o vzájemnou pomoc

Zvláštní formy vzájemné pomoci

Odposlech telekomunikačního provozu

Zvláštní pravidla pro některé země EU

Zvláštní pravidla se vztahují na:

ODKDY TENTO AKT A DOHODA PLATÍ?

Úmluva vstoupila v platnost dne 23. srpna 2005.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Sledované zásilky: technika umožňující nezákonným nebo podezřelým zásilkám drog nebo látek, které je nahrazují, opustit území jedné nebo více zemí, přejít přes něj nebo na něj vstoupit s vědomím a pod dohledem příslušných orgánů těchto zemí s cílem identifikovat osoby zapojené do páchání trestné činnosti.

HLAVNÍ DOKUMENTY

Úmluva o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie, vypracovaná Radou na základě článku 34 Smlouvy o Evropské unii – Prohlášení Rady k čl. 10 odst. 9 – Prohlášení Spojeného království (1) k článku 20 (Úř. věst. C 197, 12.7.2000, s. 3–23)

Akt Rady ze dne 29. května 2000, kterým se v souladu s článkem 34 Smlouvy o Evropské unii vypracovává Úmluva o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie (Úř. věst. C 197, 12.7.2000, s. 1–2)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Protokol k Úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie, vypracovaný Radou v souladu s článkem 34 Smlouvy o Evropské unii (Úř. věst. C 326, 21.11.2001, s. 2–8)

Sdělení generálního tajemníka Evropské unie podle čl. 30 odst. 2 Úmluvy, vypracované Radou v souladu s článkem 34 Smlouvy o Evropské unii, o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie (Úř. věst. C 197, 12.7.2000, s. 24)

Poslední aktualizace 10.09.2018(1) Spojené království vystupuje z Evropské unie a od 1. února 2020 se stane tzv. třetí zemí (státem mimo EU).