Systém „Eurodac“

Cílem tohoto nařízení je zavést systém pro srovnání otisků prstů žadatelů o azyl a některých kategorií ilegálních přistěhovalců. Usnadní uplatňování nařízení Dublin II, které umožňuje určit zemi Evropské unie (EU) odpovědnou za přezkum žádosti o azyl.

AKT

Nařízení Rady č. 2725/2000 ze dne 11. prosince 2000 o zřízení systému Eurodac pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy.

PŘEHLED

Systém „Eurodac“ umožňuje zemím Evropské unie (EU) při pomoci identifikovat žadatele o azyl a osoby, které byly zadrženy v souvislosti s nezákonným překročením vnější hranice Unie. Porovnáním otisků prstů mohou země EU stanovit, zda žadatel o azyl nebo cizí státní občan, který se nachází protizákonně na území některé země EU, již předtím nepožádal o azyl v jiné zemi EU nebo zda žadatel o azyl nevstoupil na území Unie nelegálně.

Eurodac se skládá z ústřední jednotky v rámci Komise, vybavené počítačovou ústřední databází pro porovnávání otisků prstů, a ze systému pro elektronický přenos dat mezi zeměmi EU a databází.

Kromě otisků prstů zahrnují údaje zasílané zeměmi EU:

Údaje jsou shromažďovány o osobách, jimž je minimálně 14 let, a do ústřední jednotky jsou zasílány přes vnitrostátní přístupové body.

V případě žadatelů o azyl jsou uchovávány po dobu deseti let, dokud jednotlivá osoba nezíská občanství jedné ze zemí EU, v níž pak musí být jejich údaje okamžitě vymazány. Údaje o cizích státních občanech, kteří byli zadrženi v souvislosti s nezákonným překročením vnější hranice, jsou uchovávány po dobu dvou let od data, kdy byly otisky prstů sejmuty. Údaje jsou okamžitě vymazány ještě před uplynutím dvou let, pokud cizí státní občan:

V případě cizích státních občanů, kteří jsou protiprávně přítomni v některé zemi EU, je možné porovnat jejich otisky prstů s otisky v ústřední databázi a určit, zda daná osoba již nepodala žádost o azyl v jiné zemi EU. Poté, co byly otisky prstů předány za účelem srovnání, nejsou již uloženy v systému Eurodac.

Pokud jde o ochranu osobních údajů, musí země EU, které do systému Eurodac posílají údaje, zajistit, aby všechny operace zahrnující zpracování, přenos, uchovávání nebo výmaz údajů probíhaly v souladu se zákonem. Komise musí dohlížet na řádné uplatňování nařízení ústřední jednotkou a musí přijmout nezbytná opatření pro zajištění její bezpečnosti. O přijatých opatřeních informuje též Evropský parlament a Radu.

Činnosti související se zpracováním údajů v zemích EU sledují vnitrostátní kontrolní orgány a činnosti Komise sleduje Evropský inspektor ochrany údajů (EDPS).

Vedle všech zemí EU uplatňují toto nařízení i země, které (na základě mezinárodních dohod) uplatňují Dublinské nařízení, konkrétně Island, Norsko a Švýcarsko.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení č. 2725/2000

15. 12. 2000

-

Úř. věst. L 316ze dne 15. 12. 2000

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Rady (ES) č. 407/2002 ze dne 28. února 2002, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 2725/2000 o zřízení systému Eurodac pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy (Úřední věstník L 62 ze dne 5.3.2002). V souladu s článkem 22 nařízení Eurodac Rada přijala určitá ustanovení pro přenos a srovnávání otisků prstů a definici úkolů ústřední jednotky. Ústřední jednotka definuje technické požadavky pro elektronický přenos otisků prstů. Pomocí referenčního čísla lze otisk prstu přiřadit k jedné konkrétní osobě a určit zemi EU, která údaje odeslala. Číslo se skládá z několika písmen a kódu. Země EU zajišťují přenos otisků prstů „náležité kvality“ pro účely porovnání.

Ústřední jednotka zpravidla vyřizuje žádosti o porovnání do 24 hodin (s výjimkou naléhavých případů) v pořadí, v jakém je dostane.

Dohody

Rozhodnutí Rady 2008/147/ES ze dne 28. ledna 2008 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku jménem Evropského společenství (Úřední věstník L 53 ze dne 27.2.2008). Díky této dohodě se ustanovení Dublinského nařízení a nařízení Eurodac a související prováděcí předpisy vztahují i na Švýcarsko v jeho vztazích se zeměmi EU. Dohoda, která vstoupila v platnost dne 1. března 2008, stanovuje práva a povinnosti mezi Švýcarskem a zeměmi EU s ohledem na tato nařízení. V případě neplnění povinností lze platnost dohody přerušit nebo zrušit. Je zřízen smíšený výbor složený ze zástupců Švýcarska a zemí EU, jehož úkolem je zkoumat provádění a uplatňování ustanovení Dublinského/Eurodac acquis v praxi. Výměna dopisů přiložených k dohodě předpokládá, že zasedání smíšených výborů mezi EU a Islandem a Norskem na jedné straně (viz níže) a EU a Švýcarskem na straně druhé bude organizována společně.

Rozhodnutí Rady 2006/188/ES ze dne 21. února 2006 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím rozšiřující na Dánsko působnost nařízení Rady (ES) č. 343/2003, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států, a nařízení Rady (ES) č. 2725/2000 o zřízení systému Eurodac pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy (Úřední věstník L 66 ze dne 8.3.2006).

Rozhodnutí Rady 2001/258/ES ze dne 15. března 2001 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Islandskou republikou a Norským královstvím o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo na Islandu nebo v Norsku (Úřední věstník L 93 ze dne 3.4.2001).

Zprávy

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 2. srpna 2010 – Výroční zpráva Evropskému parlamentu a Radě o činnostech ústřední jednotky systému EURODAC za rok 2009 (KOM(2010) 415 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku). Tato sedmá výroční zpráva o ústřední jednotce systému Eurodac představuje správu a výsledky systému v roce 2009, hodnotí jeho výstup, efektivnost z hlediska nákladů a kvalitu služeb.

S ohledem na správu systému probíhá modernizace systému Eurodac, jelikož množství údajů neustále roste a technická platforma stárne a nelze předvídat trendy v objemu transakcí.

Ve své příloze zpráva poskytuje statistické údaje o podaných žádostech o azyl (kategorie 1), o zadržení osob, které nezákonně překročily vnější hranici Unie (kategorie 2), a osob, které nezákonně pobývaly na území některé země EU (kategorie 3). Zatímco transakce v kategoriích 1 a 3 pokračovaly ve vzestupném trendu předchozího roku, transakce v kategorii 2 dramaticky klesly.

Rychlost, výstup, bezpečnost a efektivnost ústřední jednotky z hlediska nákladů byly obecně vnímány jako uspokojivé, ale problémem zůstávají přetrvávající zpoždění v přenosu údajů.

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 25. září 2009 – Výroční zpráva Radě a Evropskému parlamentu o činnostech ústřední jednotky systému EURODAC za rok 2008 (KOM(2009) 494 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 26. ledna 2009 – Výroční zpráva Radě a Evropskému parlamentu o činnostech ústřední jednotky systému EURODAC za rok 2007 (KOM(2009) 13 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Commission staff working document - Annual Report to the Council and the European Parliament on the activities of the EURODAC Central Unit in 2006 (SEC(2007) 1184 final - Not published in the Official Journal) (Pracovní dokument útvarů Komise ze dne 11.září 2007 – Výroční zpráva Radě a Evropskému parlamentu o činnostech ústřední jednotky systému EURODAC za rok 2006) v konečném znění – SEK(2007) 1184 nebylo zveřejněno v Úředním věstníku].

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 6. června 2007 o hodnocení dublinského systému (KOM(2007) 299 v konečném znění – Úřední věstník C 191 ze dne 17.8.2007). Dle názoru Komise bylo cílů Dublinského systému (nařízení Dublin II a nařízení Eurodac) celkově dosaženo. Uvádí rovněž, že některé problémy přetrvávají, a to v oblasti uplatňování v praxi a v souvislosti s efektivností systému. Vzhledem k tomu Komise navrhuje změnu obou nařízení.

Pracovní dokument útvarů Komise – Třetí výroční zpráva o činnostech ústřední jednotky systému Eurodac (SEK(2006) 1170 – nebyl zveřejněn v Úředním věstníku).

Pracovní dokument útvarů Komise – Druhá výroční zpráva o činnostech ústřední jednotky systému Eurodac (SEK(2005) 839 – nebyl zveřejněn v Úředním věstníku).

Pracovní dokument útvarů Komise – Druhá výroční zpráva o činnostech ústřední jednotky systému Eurodac (SEK(2004) 557 – nebyl zveřejněn v Úředním věstníku).

Poslední aktualizace: 11.08.2010