Síť Evropských spotřebitelských center (Síť ESC nebo ECC-Net)

Síť Evropských spotřebitelských center (ESC) vyvíjí činnost na ochranu práv spotřebitele:

Všechny členské státy mají své vnitrostátní kontaktní místo patřící do sítě ESC. Také Island a Norsko, které jsou součástí Evropského hospodářského prostoru, mají svá vnitrostátní kontaktní místa.

Fungování

Rozpočet ESC je schvalován v rámci akčního programu Společenství v oblasti spotřebitelské politiky. Jedním z cílů programu je podpora spolupráce členských států, pokud jde o informace, poradenství a způsoby podávání stížností v oblasti ochrany spotřebitele.

Spolupráce s ostatními sítěmi

Síť ESC spolupracuje s dalšími evropskými sítěmi, zvláště jsou to síť FIN-NET (DE) (EN) (FR) (finanční záležitosti), SOLVIT (vnitřní trh) a Evropská justiční síť ve věcech občanských a obchodních.

Kontext

Síť ESC je výsledkem spojení dvou tehdy existujících sítí na ochranu spotřebitele, ke kterému došlo v roce 2005: Sítě pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (Síť EJE) a sítě Euroguichets.

Síť EJE byla založena na základě nařízení Rady ze dne 25. května 2000. Jejím cílem bylo řešení stížností smírčí cestou. Síť Euroguichets se zrodila na počátku devadesátých let z iniciativy Komise jako instituce informující o možnostech vnitřního trhu a právech spotřebitele.

See also

Poslední aktualizace: 04.02.2011