Záruky na zboží pro spotřebitele

Obchodníci prodávající spotřební zboží v Evropské unii (EU) mají povinnost napravit vady, které existovaly v době dodání a které se projevily do 2 let. Pravidla EU zaručují spotřebitelům minimální úroveň ochrany, a to zejména pokud zboží neodpovídá slíbeným standardům.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 99/44/ES ze dne 25. května 1999 o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží

PŘEHLED

Obchodníci prodávající spotřební zboží v Evropské unii (EU) mají povinnost napravit vady, které existovaly v době dodání a které se projevily do 2 let. Pravidla EU zaručují spotřebitelům minimální úroveň ochrany, a to zejména pokud zboží neodpovídá slíbeným standardům.

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Harmonizuje ty části práva upravujícího spotřebitelské smlouvy o prodeji zboží, které pokrývají zákonné záruky* a v menší míře obchodní záruky*.

KLÍČOVÉ BODY

KLÍČOVÉ POJMY

* Zákonná záruka: právní ochrana, kterou má spotřebitel, když se ukáže, že je zboží vadné. Tato záruka nezávisí na podmínkách ve smlouvě.

* Obchodní záruka: ochota poskytovatele záruky (často výrobce) převzít osobní odpovědnost za některé vady během určitého časového období.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise o prodeji a zárukách

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 99/44/ES

7. 7. 1999

1. 1. 2002

Úř. věst. L 171, 7. 7. 1999, s. 12-16.

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2011/83/EU

12. 12. 2011

13. 12. 2013

Úř. věst. L 304, 22. 11. 2011, s. 64-88.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 2006/2004 ze dne 27. října 2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele („nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele“) (Úř. věst. L 364, 9.12.2004, s. 1-11)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES (Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 64-88)

Směrnice Rady 85/374/EHS ze dne 25. července 1985 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se odpovědnosti za vadné výrobky (Úř. věst. L 210, 7.8.1985, s. 29-33)

Poslední aktualizace 09.09.2015