Ochrana spotřebitelů před nepřiměřenými podmínkami ve smlouvách

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

Směrnice 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách

Směrnice (EU) 2019/2161, kterou se mění směrnice 93/13/EHS a směrnice 98/6/ES, 2005/29/ES a 2011/83/EU, pokud jde o lepší vymáhání a modernizaci právních předpisů EU na ochranu spotřebitele

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

KLÍČOVÉ BODY

Směrnice 93/13/EHS

Sankce

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

KONTEXT

Další informace získáte zde:

HLAVNÍ DOKUMENTY

Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách (Úř. věst. L 95, 21.4.1993, s. 29–34)

Postupné změny směrnice 93/13/EHS byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2161 ze dne 27. listopadu 2019, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES, 2005/29/ES a 2011/83/EU, pokud jde o lepší vymáhání a modernizaci právních předpisů Unie na ochranu spotřebitele (Úř. věst. L 328, 18.12.2019, s. 7–28)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Oznámení Komise – Pokyny k výkladu a uplatňování směrnice Rady 93/13/EHS o zneužívajících ujednáních ve spotřebitelských smlouvách (Úř. věst. L 323, 27.9.2019, s. 4–92)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru — Nová politika pro spotřebitele (COM(2018) 183 final, 11.4.2018)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 ze dne 12. prosince 2017 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování právních předpisů na ochranu zájmů spotřebitelů a o zrušení nařízení (ES) č. 2006/2004 (Úř. věst. L 345, 27.12.2017, s. 1–26)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 10.03.2020