Společný systém EU daně z přidané hodnoty (DPH)

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice Rady 2006/112/ES – společný systém EU daně z přidané hodnoty (DPH)

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Touto směrnicí se přepracovává a ruší původní šestá směrnice o dani z přidané hodnoty (DPH) s cílem vyjasnit právní předpisy EU v oblasti DPH, které v současnosti platí.

KLÍČOVÉ BODY

Předmětem DPH jsou všechna plnění prováděná v EU za úplatu osobami povinnými k dani, tj. právními nebo fyzickými osobami, které v rámci podnikání dodávají zboží a služby. Předmětem DPH je také dovoz jakoukoliv takovou osobou.

Zdanitelná plnění zahrnují dodání zboží nebo poskytnutí služby v EU, pořízení zboží uvnitř EU (zboží dodané a odeslané nebo přepravené podnikem v jedné zemi EU podniku v jiné zemi EU) a dovoz zboží do EU ze zemí mimo EU.

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

Platí ode dne 1. ledna 2007 a měla nabýt podoby zákona v zemích EU nejpozději do 1. ledna 2008.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1–118)

Následné změny směrnice 2006/112/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Směrnice Rady (EU) 2018/2057 ze dne 20. prosince 2018, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o dočasné používání všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání zboží a poskytnutí služeb nad určitou prahovou hodnotu (Úř. věst. L 329, 27.12.2018, s. 3–7)

Nařízení Rady (EU) č. 904/2010 ze dne 7. října 2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 268, 12.10.2010, s. 1–18)

Viz konsolidované znění.

Směrnice Rady 2009/132/ES ze dne 19. října 2009, kterou se vymezuje oblast působnosti čl. 143 písm. b) a c) směrnice 2006/112/ES, pokud se jedná o osvobození některých druhů zboží od daně z přidané hodnoty při konečném dovozu (Úř. věst. L 292, 10.11.2009, s. 5–30)

Směrnice Rady 2008/9/ES ze dne 12. února 2008, kterou se stanoví prováděcí pravidla pro vrácení daně z přidané hodnoty stanovené směrnicí 2006/112/ES osobám povinným k dani neusazeným v členském státě vrácení daně, ale v jiném členském státě (Úř. věst. L 44, 20.2.2008, s. 23–28)

Viz konsolidované znění.

Směrnice Rady 2007/74/ES ze dne 20. prosince 2007 o osvobození zboží dováženého osobami cestujícími ze třetích zemí od daně z přidané hodnoty a spotřební daně (Úř. věst. L 346, 29.12.2007, s. 6–12)

Směrnice Rady 2006/79/ES ze dne 5. října 2006 o osvobození zboží dováženého v drobných zásilkách neobchodní povahy ze třetích zemí od daní (kodifikované znění) (Úř. věst. L 286, 17.10.2006, s. 15–18)

Poslední aktualizace 15.04.2019