Infrastruktura pro prostorové informace v EU (Inspire)

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2007/2/ES o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (Inspire)

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

KLÍČOVÉ BODY

Tato směrnice upravuje soubory prostorových dat, které splňují tyto podmínky:

Hodnocení

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Tato směrnice se používá od 15. května 2007. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 15. května 2009.

KONTEXT

Další informace najdete zde:

* KLÍČOVÉ POJMY

Infrastruktura pro prostorové informace: metadata, soubory prostorových dat a služby založené na prostorových datech; síťové služby a technologie; dohody o sdílení, přístupu a používání; a mechanismy, procesy a postupy koordinace a sledování.

Metadata: informace, které popisují soubory prostorových dat nebo služby založené na prostorových datech a které umožňují jejich vyhledávání, třídění a používání.

Prostorová data: data, jež přímo nebo nepřímo odkazují na určitou polohu nebo zeměpisnou oblast, jako jsou adresy, dopravní sítě, nadmořská výška a využití území.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (Inspire) (Úř. věst. L 108, 25.4.2007, s. 1–14)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Komise (ES) č. 1205/2008 ze dne 3. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES týkající se metadat (Úř. věst. L 326, 4.12.2008, s. 12–30).

Postupné změny nařízení (ES) č. 1205/2008 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Rozhodnutí Komise 2009/442/ES ze dne 5. června 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o sledování a podávání zpráv (Úř. věst. L 148, 11.6.2009, s. 18–26).

Viz konsolidované znění

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí) (OJ L 164, 25.6.2008, s. 19–40)

Nařízení Komise (ES) č. 976/2009 ze dne 19. října 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o síťové služby (Úř. věst. L 274, 20.10.2009, s. 9–18).

Viz konsolidované znění.

Nařízení Komise (EU) č. 268/2010 ze dne 29. března 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o poskytnutí přístupu k sadám prostorových dat a službám prostorových dat členských států orgánům a subjektům Společenství za harmonizovaných podmínek (Úř. věst. L 83, 30.3.2010, s. 8–9)

Nařízení Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat (Úř. věst. L 323, 8.12.2010, s. 11–102).

Viz konsolidované znění.

Nařízení Komise (EU) č. 1088/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 976/2009, pokud jde o služby stahování dat a transformační služby (Úř. věst. L 323, 8.12.2010, s. 1–10)

Nařízení Komise (EU) č. 102/2011 ze dne 4. února 2011, kterým se mění nařízení (EU) č. 1089/2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat (Úř. věst. L 31, 5.2.2011, s. 13–34)

Nařízení Komise (EU) č. 1253/2013 ze dne 21. října 2013, kterým se mění nařízení (EU) č. 1089/2010, kterým se provádí směrnice 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat (Úř. věst. L 331, 10.12.2013, s. 1–267)

Nařízení Komise (EU) č. 1311/2014 ze dne 10. prosince 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 976/2009, pokud jde o definici INSPIRE prvku metadat (Úř. věst. L 354, 11.12.2014, s. 6–7)

Nařízení Komise (EU) č. 1312/2014 ze dne 10. prosince 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 1089/2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu služeb prostorových dat (Úř. věst. L 354, 11.12.2014, s. 8–16)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU ze dne 4. července 2012 o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES (Úř. věst. L 197, 24.7.2012, s. 1–37)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy (Úř. věst. L 207, 6.8.2010, s. 1–13)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 377/2014 ze dne 3. dubna 2014, kterým se zavádí program Copernicus a zrušuje nařízení (EU) č. 911/2010 (Úř. věst. L 122, 24.4.2014, s. 44–66)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/89/EU ze dne 23. července 2014, kterou se stanoví rámec pro územní plánování námořních prostor (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 135–145)

Poslední aktualizace 21.02.2017