Snižování znečištění z lehkých motorových vozidel

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 715/2007 – schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Nařízení (ES) č. 715/2007:

Nařízení (EU) č. 2018/858:

KLÍČOVÉ BODY

Tento právní předpis se vztahuje na lehká užitková vozidla do 2,6 tuny.

Výrobci musí:

Vnitrostátní orgány musí:

Komise pravidelně posuzuje postupy, zkoušky a požadavky a emisní limity stanovené v tomto právním předpisu a pravidelně je aktualizuje v prováděcích právních předpisech.

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Platí ode dne 3. ledna 2009.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Zařízení k regulaci znečišťujících látek: mechanismus nebo zařízení, které odstraňují znečišťující látky, například z výfukových plynů, které by jinak byly uvolněny do atmosféry.
Schválení typu: postup, kterým se osvědčuje, že určitý produkt vyhovuje minimálnímu souboru regulačních a technických požadavků.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla (Úř. věst. L 171, 29.6.2007, s. 1–16)

Postupné změny nařízení (ES) č. 715/2007 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 ze dne 30. května 2018 o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a č. 595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES (Úř. věst. L 151, 14.6.2018, s. 1–218)

Nařízení Komise (EU) 2017/1151 ze dne 1. června 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č. 692/2008 a nařízení Komise (EU) č. 1230/2012 a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 692/2008 (Úř. věst. L 175, 7.7.2017, s. 1–643)

Viz konsolidované znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) (Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s. 1–160)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 08.10.2019