Normy environmentální kvality pro povrchové vody

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2008/105/ES, která stanoví normy environmentální kvality v oblasti vodní politiky

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

KLÍČOVÉ BODY

Směrnice stanoví normy environmentální kvality pro prioritní látky a osm dalších znečišťujících látek. Mezi tyto látky patří kovy (kadmium, olovo, rtuť a nikl) a jejich sloučeniny, benzen, polyaromatické uhlovodíky (PAU) a několik pesticidů. Několik těchto prioritních látek je klasifikováno jako nebezpečné.

Normy NEK uvedené ve směrnici 2008/105/ES jsou limity koncentrace prioritních látek a osmi dalších znečišťujících látek ve vodě (nebo v biotě*), tj. prahové hodnoty, které nesmějí být překročeny, mají-li být splněny podmínky dobrého chemického stavu. Existují dva typy vodních norem:

NEK se liší u:

Dodržování těchto norem musí zajistit země EU. Rovněž musí přijmout opatření, jimiž zajistí, aby se výrazně nezvyšovala koncentrace látek, které jsou náchylné k akumulaci v sedimentu a/nebo biotě.

Směrnice 2013/39/EU

Směrnice 2013/39/EU aktualizovala normy NEK u sedmi ze 33 původních prioritních látek v souladu s nejnovějšími vědeckými a technickými poznatky o vlastnostech těchto látek.

Vůbec poprvé musely být revidované normy NEK pro těchto sedm stávajících prioritních látek zohledněny v plánech povodí, a to ode dne 22. prosince 2015, s cílem dosáhnout dobrého chemického stavu povrchových vod s ohledem na tyto látky do 22. prosince 2021.

Směrnice obsahovala 12 nově určených prioritních látek, jejichž normy NEK bylo nutné zohlednit při vytváření doplňujících monitorovacích programů a v předběžných programech opatření, které mají být předloženy Evropské komisi do konce roku 2018, a to s cílem dosáhnout dobrého chemického stavu povrchových vod do 22. prosince 2027.

Seznam sledovaných látek

Směrnice 2013/39/EU rovněž ukládá Komisi povinnost vytvořit seznam sledovaných látek, na němž budou vedeny látky, o nichž se shromažďují údaje z monitorování v rámci celé EU pro účely podpory budoucího rozdělování látek podle priority. Nejaktuálnější seznam sledovaných látek je stanoven v prováděcím rozhodnutí (EU) 2018/840.

Mísící zóny

Směrnice 2008/105/ES rovněž ukládá zemím EU povinnost vymezit mísící zóny u míst vypouštění, kde mohou být normy NEK překročeny, pokud jsou tyto normy dodrženy ve zbývající části daného útvaru povrchových vod. Tyto oblasti musí být jasně vymezené v plánech povodí vytvořených v souladu s rámcovou směrnicí o vodě.

Seznamy

Pro každou oblast povodí musí země EU vytvořit seznam emisí, vypouštění a úniků všech látek uvedených v příloze I části A směrnice. Na základě tohoto seznamu Komise ověří, zda se dosahuje pokroku s ohledem na plnění cílů, jimiž je:

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

Je v platnosti ode dne 13. ledna 2009 a měla nabýt podoby zákona v zemích EU nejpozději do 13. července 2010.

KONTEXT

Dodržování norem NEK by mělo být prospěšné jak pro veřejnost, tak pro životní prostředí. Měly by se tak snížit náklady na úpravu povrchových vod používaných při výrobě pitné vody a mělo by se zlepšit zdraví rostlin a zvířat žijících v těchto vodách a též zdraví hospodářských zvířat, která tuto vodu pijí.

Další informace získáte zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Povrchové vody: řeky, jezera, brakické vody nebo pobřežní vody. Mezi povrchové vody patří též teritoriální vody, pokud jde o jejich chemický stav.
Biota: fauna a flóra na daném stanovišti nebo v daném regionu

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/105/ES ze dne 16. prosince 2008 o normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky, změně a následném zrušení směrnic Rady 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS a změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES (Úř. věst. L 348, 24.12.2008, s. 84–97)

Postupné změny směrnice 2008/105/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/840 ze dne 5. června 2018, kterým se stanoví seznam sledovaných látek pro monitorování v rámci celé Unie v oblasti vodní politiky podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/105/ES a zrušuje prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/495 (Úř. věst. L 141, 7.6.2018, s. 9–12)

Poslední aktualizace 26.10.2018