Cizí a místně se nevyskytující druhy

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 708/2007 — použití cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

KLÍČOVÉ BODY

Oblast působnosti

Nařízení se vztahuje na:

Nevztahuje se na:

Zahrnuje všechny vodní druhy včetně částí, které mohou přežít a rozmnožovat se.

Opatření proti nepříznivým účinkům na biologickou rozmanitost

Země EU musí:

Povolení

Jakýkoli přesun cizích vodních organismů do zařízení akvakultury vyžaduje povolení vydané přijímajícím státem EU. K získání tohoto povolení musí provozovatel akvakultury podat žádost, ve které uvede jisté informace, včetně:

Rutinní přesun

V případě přesunu ze zdroje, o němž se ví, že nepředstavuje riziko pro životní prostředí může příslušný orgán vydat povolení a případně vznést požadavek na karanténu* nebo pokusné vypuštění*.

Výjimečný přesun

V případě výjimečného přesunu musí být provedeno hodnocení ekologických rizik. Pokud je míra rizika vyhodnocena jako střední nebo vysoká, musí žadatel a dotčená správa posoudit, zda existují způsoby snížení míry tohoto rizika na nízkou. Pokud je míra rizika snížena na nízkou, může příslušný orgán vydat povolení a případně vznést požadavek na karanténu, pokusné vypuštění nebo sledování*.

Přemístění s vlivem na sousední členské státy

Země EU, na které může mít přemístění mořských organismů vliv, musí být informovány a musí zaslat své připomínky Evropské komisi, která potvrdí, zamítne nebo změní povolení.

Rejstřík

Země EU musí vést rejstřík vysazení a přemístění se všemi informacemi, které se jich týkají. Tyto rejstříky pak budou veřejnosti k dispozici.

Většina zemí EU věnovala tomuto nařízení konkrétní webovou stránku a rejstřík je obecně dostupný z ní.

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Používá se od 1. ledna 2009 kromě Kapitol I a II i Článku 24 (prováděcí pravidla a přizpůsobení technickému pokroku), které se používají od 18. července 2007.

KONTEXT

Invazivní cizí druhy jsou jednou z hlavních příčin ztráty biologické rozmanitosti, ať už:

Tento dopad na životní prostřední má významné ekonomické a společenské následky.

Další informace získáte zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Akvakultura: chov nebo kultura vodních organismů, která využívá techniky navržené ke zvýšení produkce těchto organismů nad rámec přirozené kapacity životního prostředí. Organismy zůstávají ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob v průběhu celého chovu nebo kultury včetně sklizně.
Místně se nevyskytující druhy: jakékoli vodní druhy, které se z biogeografických důvodů místně nevyskytují v určité oblasti v rámci svého přirozeného areálu rozšíření.
Cizí druhy:
Vysazování: proces, kterým je cizí druh záměrně přesunut do prostředí mimo svůj přirozený areál rozšíření za účelem využití v akvakultuře.
Přemisťování: proces, kterým je místně se nevyskytující druh za účelem využití v akvakultuře záměrně přesunut v rámci svého přirozeného areálu rozšíření do oblasti, kde se z biogeografických důvodů dříve nevyskytoval.
Karanténa: jejím účelem je udržet dotčené organismy v úplné izolaci po dostatečně dlouhou dobu, aby mohla být založena chovná populace, zjištěny nezáměrně přítomné druhy a potvrzena absence patogenních původců nebo nákaz. Zřízení karantény musí dodržet podrobný popis v souladu s podmínkami stanovenými nařízením (příloha III).
Pokusné vypuštění: počáteční fáze vypuštění vodních organismů, na které se vztahují zvláštní omezení a preventivní opatření, v malém měřítku. Musí být vypracován pohotovostní plán, aby mohly být organismy odstraněny z daného prostředí nebo snížena hustota jejich výskytu v případě nepředvídaných rizik pro životní prostředí nebo pro původní populace.
Sledování: musí být prováděno po dobu nejméně dvou let po vypuštění organismů do jejich nového prostředí s cílem posoudit, zda byly dopady přesně předpovězeny nebo zda se vyskytly další nebo odlišné dopady.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Rady (ES) č. 708/2007 ze dne 11. června 2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře (Úř. věst L 168 28.6.2007, s. 1-17)

Postupné změny nařízení (ES) č. 708/2007 byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Komise (ES) č. 535/2008 ze dne 13. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 708/2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře (Úř. věst. L 156, 14.6.2008, s. 6-9)

Nařízení Komise (ES) č. 506/2008 ze dne 6. června 2008, kterým se mění příloha IV nařízení Rady (ES) č. 708/2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře (Úř. věst. L 149, 7.6.2008, s, 36-37)

Poslední aktualizace 18.12.2018