Zvládání povodňových rizik v EU

Povodně ohrožují lidské zdraví, kulturní dědictví, hospodářství a životní prostředí. EU tímto stanoví rámec pro vyhodnocování, mapování a plánování snižování rizika povodní v Evropě.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES ze dne 23. října 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik.

PŘEHLED

Povodně ohrožují lidské zdraví, kulturní dědictví, hospodářství a životní prostředí. EU tímto stanoví rámec pro vyhodnocování, mapování a plánování snižování rizika povodní v Evropě.

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Účelem této směrnice je vytvořit rámec pro opatření zaměřená na snížení rizika povodní v EU, a to prostřednictvím vyhodnocování rizik povodní v povodích a pobřežních regionech, mapování oblastí, které jsou náchylné k velkým povodním, a vypracování plánů pro zvládání povodňových rizik na základě úzké spolupráce mezi zeměmi EU.

KLÍČOVÉ BODY

KONTEXT

I když jsou povodně přírodním jevem, kterému nelze plně zabránit, činnosti člověka přispívají ke zvyšování pravděpodobnosti jejich výskytu a nepříznivých účinků. V důsledku změny klimatu, nesprávné správy řek, výstavby v zátopových oblastech a rostoucího počtu lidí a nemovitostí v těchto oblastech riziko záplav a rozsah škod v budoucnu poroste.

Vzhledem k tomu, že většina povodí v Evropě je sdílena různými zeměmi, jsou opatření účinnější na úrovni EU, protože umožňují lepší vyhodnocení rizik a koordinaci opatření ze strany zemí EU.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise v části o směrnici o povodních v EU.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2007/60/ES

26. 11. 2007

25. 11. 2009

Úř. věst. L 288 ze dne 6. 11. 2007, s. 27-34

Poslední aktualizace 22.04.2015