Strategie pro mořské prostředí

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2008/56/ES – činnost EU v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské pobřeží)

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

KLÍČOVÉ BODY

Směrnice vychází ze stávajících právních předpisů EU a zahrnuje specifické prvky námořního prostředí, kterými se nezabývají jiné politiky, např. rámcová směrnice o vodě, směrnice o stanovištích a směrnice o ptácích.

NEDÁVNÝ VÝVOJ

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Používá se od 15. července 2008. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 15. července 2010.

KONTEXT

Další informace najdete zde:

* KLÍČOVÉ POJMY

dobrý stav prostředí: se vztahuje na ekologicky rozmanité a dynamické oceány a moře, které jsou čisté, zdravé a výnosné. Cílem je zajistit ochranu mořského prostředí pro současné i budoucí generace.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí) (Úř. věst. L 164, 25.6.2008, s. 19–40)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Rozhodnutí Komise 2010/477/EU ze dne 1. září 2010 o kritériích a metodických normách pro dobrý stav prostředí mořských vod (Úř. věst. L 232, 2.9.2010, s. 14–24)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22–61)

Postupné změny nařízení (EU) č. 1380/2013 byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu: První etapa provádění rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí (2008/56/ES – Posouzení a pokyny Evropské komise (COM(2014) 97 final, 20.2.2014)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Inovace v modré ekonomice: využití potenciálu našich moří a oceánů k růstu a vytváření pracovních míst (COM(2014) 254 final/2, 8.5.2014)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/89/EU ze dne 23. července 2014, kterou se stanoví rámec pro územní plánování námořních prostor (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 135–145)

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o pokroku při zřizování chráněných mořských oblastí (podle článku 21 rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí 2008/56/ES) (COM(2015) 481 final, 1.10.2015)

Společné sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Mezinárodní správa oceánů: příspěvek EU k odpovědné správě oceánů (JOIN(2016) 49 final, 10.11.2016)

Poslední aktualizace 23.02.2017