Ochrana podzemní vody proti znečištění

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2006/118/ES o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu (směrnice o ochraně podzemních vod)

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

KLÍČOVÉ BODY

Směrnice obsahuje:

Chemický stav podzemních vod

Má se za to, že podzemní voda vykazuje dobrý chemický stav, jestliže:

Přítomnost znečišťujících látek v podzemních vodách

Prevence a omezování vypouštění škodlivin

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Tato směrnice se použije od 16. ledna 2007. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 16. ledna 2009.

KONTEXT

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/118/ES ze dne 12. prosince 2006 o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu (Úř. věst. L 372, 27.12.2006, s. 19–31).

Postupné změny směrnice 2006/118/ES byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1–73)

Viz konsolidované znění

Poslední aktualizace 01.03.2017