Zásada „znečišťovatel platí“ a odpovědnost za životní prostředí

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Stanovuje pravidla na základě zásady „znečišťovatel platí“. To znamená, že společnost, která způsobuje škody na životním prostředí, je za tyto škody odpovědná a musí podniknout nezbytná preventivní a nápravná opatření a nést veškeré související náklady.

KLÍČOVÉ BODY

Tato směrnice vymezuje škody na životním prostředí takto:

Toto vymezení zahrnuje vypouštění znečišťujících látek do ovzduší (protože to ovlivňuje podmínky půdy nebo vody), vnitrozemských povrchových a spodních vod a jakékoli úmyslné uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí vymezených ve směrnici 2001/18/ES.

Oblast působnosti

Odpovědnost nastává ve 2 scénářích:

Výjimky

Mezi výjimky patří ozbrojený konflikt, přírodní katastrofa, odpovědnost za druhy škod na životním prostředí, na které se vztahují určité mezinárodní úmluvy (např. znečištění moře), a jaderná rizika, na která se vztahuje Smlouva o Euratomu.

Preventivní a nápravná opatření

Společnost musí platit za preventivní opatřenínápravná opatření, s výjimkou určitých situací, například když škoda byla způsobena třetí stranou a došlo k ní i přesto, že byla přijata vhodná bezpečnostní opatření, nebo je důsledkem splnění úředního příkazu.

Provedení

Změna nařízení (EU) 2019/1010

Směrnice byla změněna v roce 2019 nařízením (EU) 2019/1010, které sjednocuje a zefektivňuje povinnosti podávání zpráv v oblasti právních předpisů. Od 26. června 2019 platí následující nově zavedená pravidla.

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

Je v platnosti od 30. dubna 2004 a měla nabýt podoby zákona v zemích EU nejpozději do 30. dubna 2007.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES ze dne 21. dubna 2004 o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí (Úř. věst. L 143, 30.4.2004, s. 56–75)

Postupné změny směrnice 2004/35/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění pouze pro informaci.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě: Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu podle čl. 18 odst. 2 směrnice 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí (COM(2016) 204 final, 14.4.2016)

Pracovní dokument útvarů Komise: Hodnocení REFIT směrnice o odpovědnosti za životní prostředí doprovázející dokument Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě v souladu s článkem 18 odst. 2 směrnice 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí (SWD(2016) 121 final, 14.4.2016)

Poslední aktualizace 17.06.2020