Přístup veřejnosti k informacím o životním prostředí

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2003/4/ES o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

KLÍČOVÉ BODY

Přístup na žádost

Aktivní šíření

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Používá se od 14. února 2003. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 14. února 2005.

KONTEXT

* KLÍČOVÉ POJMY

Informace o životním prostředí: informace v písemné, obrazové, zvukové, elektronické nebo jiné formě o otázkách stanovených v článku 2 odstavci 1 směrnice 2003/4/ES.

Orgán veřejné správy: především vláda nebo jiný orgán veřejné správy na vnitrostátní, regionální nebo místní úrovni, včetně veřejných poradních subjektů a jednotlivců, na které se vztahuje tento právní předpis. Vlády EU se mohou rozhodnout, že tato definice nezahrne instituce nebo subjekty působící v soudní nebo zákonodárné funkci.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/313/EHS (Úř. věst. L 41, 14.2.2003, s. 26–32)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. J L 145, 31.5.2001, s. 43–48)

Rozhodnutí Rady 2005/370/ES ze dne 17. února 2005 o uzavření Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí jménem Evropského společenství (Úř. věst. L 124, 17.5.2005, s. 1–3)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 ze dne 6. září 2006 o použití ustanovení Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí na orgány a subjekty Společenství (Úř. věst. L 264, 25.9.2006, s. 13–19)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) (Úř. věst. L 108, 25.4.2007, s. 1–14)

Poslední aktualizace 26.01.2017