Barcelonská úmluva o ochraně Středomoří

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

Úmluva o ochraně Středozemního moře před znečišťováním (Barcelonská úmluva)

Úmluva o ochraně mořského prostředí a pobřežní oblasti Středomoří

Protokol o ochraně Středozemního moře před znečišťováním způsobeným odpady shazovanými z plavidel a letadel (protokol o shazování odpadů)

Rozhodnutí 77/585/EHS, kterým se uzavírá Úmluva o ochraně Středozemního moře před znečišťováním a Protokol o zamezení znečišťování Středozemního moře odpady shazovanými z plavidel a letadel

Protokol o ochraně Středozemního moře před znečišťováním z pozemních zdrojů (protokol o znečišťování z pozemních zdrojů)

Změny Protokolu o ochraně Středozemního moře před znečišťováním z pozemních zdrojů

Rozhodnutí 1999/801/ES o přijetí změn Protokolu o ochraně Středozemního moře před znečišťováním z pozemních zdrojů

Rozhodnutí 83/101/EHS o uzavření Protokolu o ochraně Středozemního moře před znečišťováním z pozemních zdrojů

Protokol o zvláště chráněných oblastech a biologické rozmanitosti ve Středomoří (protokol o zvláště chráněných oblastech a biologické rozmanitosti)

Rozhodnutí 84/132/EHS – uzavření Protokolu o zvláště chráněných oblastech Středozemního moře

Rozhodnutí 1999/800/ES o uzavření Protokolu o zvláště chráněných oblastech a biologické rozmanitosti ve Středomoří a o přijetí příloh uvedeného protokolu (Barcelonská úmluva)

Protokol o spolupráci při předcházení znečišťování z lodí a v boji proti znečištění Středozemního moře v případech nouze (protokol o předcházení znečišťování a případech nouze)

Rozhodnutí 2004/575/ES – uzavření Protokolu o spolupráci při předcházení znečišťování z lodí a v boji proti znečištění Středozemního moře v případech nouze k Barcelonské úmluvě o ochraně Středozemního moře před znečišťováním jménem Evropského společenství

Protokol o integrovaném řízení pobřežních zón ve Středomoří (protokol o integrovaném řízení pobřežních zón)

Rozhodnutí 2010//631/EU – uzavření Protokolu o integrovaném řízení pobřežních zón ve Středomoří k Úmluvě o ochraně mořského prostředí a pobřežní oblasti Středomoří jménem Evropské unie

Protokol o ochraně Středozemního moře před znečišťováním působeným průzkumem a využíváním pevninského šelfu a mořského dna a jeho podloží (protokol o činnostech na moři)

Rozhodnutí 2013/5/EU – přistoupení EU k Protokolu o ochraně Středozemního moře před znečišťováním působeným průzkumem a využíváním pevninského šelfu a mořského dna a jeho podloží

JAKÉ JSOU CÍLE ÚMLUVY, ROZHODNUTÍ A PROTOKOLŮ?

KLÍČOVÉ BODY

Barcelonská úmluva

Cíle úmluvy jsou:

Smluvní strany úmluvy se zavazují k:

Byla změněna roku 1995. Hlavní změny se týkaly:

K úmluvě je připojeno 7 protokolů:

Protokol o shazování odpadů

Protokol o předcházení znečišťování a případech nouze

Protokol o znečišťování z pozemních zdrojů

Protokol o zvláště chráněných oblastech a biologické rozmanitosti

Protokol o činnostech na moři

Protokol o nebezpečném odpadu

Protokol o integrovaném řízení pobřežních zón

EU je smluvní stranou všech výše uvedených protokolů kromě protokolu o nebezpečném odpadu.

DATUM VSTUPU V PLATNOST

KONTEXT

Pro více informací viz:

KLÍČOVÉ POJMY

Dobrý stav prostředí: definovaný v rámcové směrnici EU o strategii pro mořské prostředí (směrnice 2008/56/ES – viz přehled dokumentu) jako stav prostředí mořských vod, jenž zajišťuje ekologicky rozmanité a dynamické oceány a moře, které jsou čisté, zdravé a v rámci svých skutečných podmínek výnosné, a je-li využívání mořského prostředí na udržitelné úrovni a zaručuje tak potenciál pro využití a činnosti současných i budoucích generací.
Integrované řízení pobřežních zón: dynamický proces pro udržitelné řízení a využívání pobřežních zón, jenž bere ohled na zranitelnost pobřežních ekosystémů a krajin, rozmanitost činností a využívání, jejich vzájemné působení, námořní zaměření některých činností a využívání a jejich dopad jak na mořskou, tak pevninskou část pobřežní zóny.

HLAVNÍ DOKUMENTY

Úmluva o ochraně Středozemního moře před znečišťováním (Barcelonská úmluva) (Úř. věst. L 240, 19.9.1977, s. 3–11)

Úmluva o ochraně mořského prostředí a pobřežní oblasti Středomoří

Protokol o ochraně Středozemního moře před znečišťováním způsobeným odpady shazovanými z plavidel a letadel (Úř. věst. L 240, 19.9.1977, s. 12–34)

Rozhodnutí Rady 77/585/EHS ze dne 25. července 1977, kterým se uzavírá Úmluva o ochraně Středozemního moře před znečišťováním a Protokol o zamezení znečišťování Středozemního moře odpady shazovanými z plavidel a letadel (Úř. věst. L 240, 19.9.1977, s. 1–2)

Protokol o ochraně Středozemního moře před znečišťováním z pozemních zdrojů (Úř. věst. L 67, 12.3.1983, s. 3–18)

Změny Protokolu o ochraně Středozemního moře před znečišťováním z pozemních zdrojů (Úř. věst. L 322, 14.12.1999, s. 20–31)

Rozhodnutí Rady 1999/801/ES ze dne 22. října 1999 o přijetí změn Protokolu o ochraně Středozemního moře před znečišťováním z pozemních zdrojů (Barcelonská úmluva) (Úř. věst. L 322, 14.12.1999, s. 18–31)

Rozhodnutí Rady 83/101/EHS ze dne 28. února 1983 o uzavření Protokolu o ochraně Středozemního moře před znečišťováním z pozemních zdrojů (Úř. věst. L 67, 12.3.1983, s. 1–2)

Protokol o zvláště chráněných oblastech a biologické rozmanitosti ve středomoří (Úř. věst. L 322, 14.12.1999, s. 3–17)

Rozhodnutí Rady 84/132/EHS ze dne 1. března 1984 o uzavření Protokolu o zvláště chráněných oblastech Středozemního moře (Úř. věst. L 68, 10.3.1984, s. 36–37)

Rozhodnutí Rady 1999/800/ES ze dne 22. října 1999 o uzavření Protokolu o zvláště chráněných oblastech a biologické rozmanitosti ve Středomoří a o přijetí příloh uvedeného protokolu (Barcelonská úmluva) (Úř. věst. L 322, 14.12.1999, s. 1–2)

Protokol o spolupráci při předcházení znečišťování z lodí a v boji proti znečištění Středozemního moře v případech nouze (Úř. věst. L 261, 6.8.2004, s. 41–46)

Rozhodnutí Rady 2004/575/ES ze dne 29. dubna 2004 o uzavření Protokolu o spolupráci při předcházení znečišťování z lodí a v boji proti znečištění Středozemního moře v případech nouze k Barcelonské úmluvě o ochraně Středozemního moře před znečišťováním jménem Evropského společenství (Úř. věst. L 261, 6.8.2004, s. 40)

Protokol o integrovaném řízení pobřežních zón ve Středomoří (Úř. věst. L 34, 4.2.2009, s. 19–28)

Rozhodnutí Rady 2010/631/EU ze dne 13. září 2010 o uzavření Protokolu o integrovaném řízení pobřežních zón ve Středomoří k Úmluvě o ochraně mořského prostředí a pobřežní oblasti Středomoří jménem Evropské unie (Úř. věst. L 279, 23.10.2010, s. 1–2)

Protokol o ochraně Středozemního moře před znečišťováním působeným průzkumem a využíváním pevninského šelfu a mořského dna a jeho podloží (Úř. věst. L 4, 9.1.2013, s. 15–33)

Rozhodnutí Rady 2013/5/EU ze dne 17. prosince 2012 o přistoupení Evropské unie k Protokolu o ochraně Středozemního moře před znečišťováním působeným průzkumem a využíváním pevninského šelfu a mořského dna a jeho podloží (Úř. věst. L 4, 9.1.2013, s. 13–14)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Oznámení o vstupu v platnost Protokolu o ochraně Středozemního moře před znečišťováním působeným průzkumem a využíváním pevninského šelfu a mořského dna a jeho podloží k Úmluvě o ochraně mořského prostředí a pobřežní oblasti Středomoří (Úř. věst. L 187, 6.7.2013, s. 1)

Oznámení o vstupu v platnost Protokolu o integrovaném řízení pobřežních zón ve Středomoří k Úmluvě o ochraně mořského prostředí a pobřežní oblasti Středomoří (Úř. věst. L 242, 20.9.2011, s. 1)

Poslední aktualizace 30.06.2020