Jakost benzinu a motorové nafty: síra a olovo

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

KLÍČOVÉ BODY

Benzin

Motorová nafta

Omezování emisí skleníkových plynů

Podávání zpráv

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

Musela nabýt podoby zákona v zemích EU do 1. července 1999. Země EU musí tato pravidla uplatňovat od 1. ledna 2000.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Nesilniční pojízdné stroje: velká skupina pojízdných strojů a zařízení se spalovacím motorem, které nejsou určeny pro přepravu zboží nebo osob, jako jsou buldozery, kompresory nebo bagry.
Podávání zpráv o životním cyklu emisí skleníkových plynů: podávání zpráv o emisích CO2, CH4 a N2O vzniklých získáváním, zpracováním a distribucí paliv.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti benzinu a motorové nafty a o změně směrnice Rady 93/12/EHS (Úř. věst. L 350, 28.12.1998, s. 58–68)

Postupné změny směrnice 98/70/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 a (ES) č. 715/2009, směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 2012/27/EU a 2013/30/EU, směrnice Rady 2009/119/ES a (EU) 2015/652 a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 (Úř. věst. L 328, 21.12.2018, s. 1–77)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (přepracované znění) (Úř. věst. L 328, 21.12.2018, s. 82–209)

Směrnice Rady (EU) 2015/652 ze dne 20. dubna 2015, kterou se stanoví metody výpočtu a požadavky na podávání zpráv podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty (Úř. věst. L 107, 25.4.2015, s. 26–67)

Nařízení Komise (EU) č. 1307/2014 ze dne 8. prosince 2014, kterým se stanoví kritéria a zeměpisné oblasti k určení vysoce biologicky rozmanitých travních porostů pro účely čl. 7b odst. 3 písm. c) směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a čl. 17 odst. 3 písm. c) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (Úř. věst. L 351, 9.12.2014, s. 3–5)

Doporučení Komise 2005/27/ES ze dne 12. ledna 2005 o tom, jak je třeba pro účely směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES týkající se benzinu a motorové nafty rozumět termínu geograficky vyvážená dostupnost bezolovnatého benzinu a motorové nafty s maximálním obsahem síry (Úř. věst. L 15, 19.1.2005, s. 26–29)

Poslední aktualizace 19.09.2019