Ochrana biologické rozmanitosti Evropy (Natura 2000)

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

KLÍČOVÉ BODY

Ochrana stanovišť (síť Natura 2000)

Postup konzultací

Cíle ochrany a ochranná opatření

Posouzení plánů/projektů

Ochrana druhů

Země EU musí:

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Tato směrnice se používá od 10. června 1992. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 10. června 1994.

KONTEXT

Síť Natura 2000 představuje téměř jednu pětinu pevniny EU a více než 250 000 km2 moří.

Viz také:

* KLÍČOVÉ POJMY

Zvláštní oblast ochrany: lokalita významná pro Společenství (tj. EU) a vyhlášená zeměmi EU, u které jsou pro přírodní stanoviště a/nebo populace druhů, pro něž je lokalita určena, uplatněna ochranná opatření nezbytná k jejich zachování nebo obnově ve stavu z hlediska jejich ochrany příznivém.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7–50)

Postupné změny směrnice 92/43/EHS byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků (Úř. věst. L 20, 26.1.2010, s. 7–25)

Viz konsolidované znění.

Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu – Stav přírody v Evropské unii – Zpráva o stavu a trendech u typů stanovišť a druhů, na které se vztahuje směrnice o ptácích a směrnice o stanovištích, za období 2007–2012, jak se požaduje podle článku 17 směrnice o stanovištích a článku 12 směrnice o ptácích (COM(2015) 219 final, 20.5.2015)

Poslední aktualizace 21.02.2017