Úmluva OSPAR

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rozhodnutí 98/249/ES – uzavření Úmluvy o ochraně mořského prostředí severovýchodního Atlantiku

Úmluva o ochraně mořského prostředí severovýchodního Atlantiku

CO JE CÍLEM TOHOTO ROZHODNUTÍ A ÚMLUVY?

KLÍČOVÉ BODY

Komise podle úmluvy OSPAR

Činnost OSPAR

Výzkum

Postup rozhodčího řízení

Přílohy

Úmluva OSPAR obsahuje přílohy, které se zabývají následujícími konkrétními oblastmi

Strategie EU pro Arktidu

Ve společném sdělení z roku 2016 se doporučuje, že EU

ODKDY TOTO ROZHODNUTÍ A DOHODA PLATÍ?

KONTEXT

Další informace získáte zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Mořskou oblastí:

se rozumí všechny níže uvedené oblasti:

vnitřní a teritoriální vody smluvních stran,

moře vně a v sousedství teritoriálních vod pod jurisdikcí pobřežního státu do vzdálenosti uznávané mezinárodním právem,

volné moře, včetně dna všech těchto vod a jeho podloží, situovaných v těchto hranicích:

vnitřní vody: vody mezi pevninou a základní čarou, od které se měří šířka teritoriálních vod (rozšířené v případě vodních toků až k hranici sladké vody (místo na vodním toku, kde při plném odlivu a v období nízkého průtoku sladké vody je patrná zvýšená slanost vody v důsledku přítomnosti mořské vody)).
Znečišťování:

člověkem způsobené, přímé nebo nepřímé zavádění látek nebo energie do mořské oblasti, které způsobuje, nebo pravděpodobně způsobí:

HLAVNÍ DOKUMENTY

Rozhodnutí Rady 98/249/ES ze dne 7. října 1997 o uzavření Úmluvy o ochraně mořského prostředí severovýchodního Atlantiku (Úř. věst. L 104, 3.4.1998, s. 1)

Úmluva o ochraně mořského prostředí severovýchodního Atlantiku (Úř. věst. L 104, 3.4.1998, s. 2–21)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí) (Úř. věst. L 164, 25.6.2008, s. 19–40)

Následné změny směrnice 2008/56/ES byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě: Integrovaná politika Evropské unie pro Arktidu (JOIN(2016) 21 final, 27.4.2016)

Poslední aktualizace 26.11.2017