Mechanismus monitorování emisí skleníkových plynů

Evropská unie vytváří nový mechanismus pro monitorování emisí skleníkových plynů a předávání informací, umožňující přesnější a pravidelnější vyhodnocování pokroku ve snižování emisí tak, aby byly dodrženy závazky, které Společenství přijalo z titulu rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC) a Kjótského protokolu.

AKT

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 280/2004/ES ze dne 11. února 2004 o mechanismu monitorování emisí skleníkových plynů ve Společenství a provádění Kjótského protokolu

PŘEHLED

Toto rozhodnutí zavádí mechanismus pro:

Národní inventury a inventura Společenství

Členské státy a Společenství vytvoří systémy národních inventur, které jim umožní odhadnout emise a propady skleníkových plynů na svém území.

Každoročně musí členské státy předat Komisi (vždy nejpozději k 15. lednu) další informace ohledně emisí skleníkových plynů. Následně Komise připraví soupis a zprávu o skleníkových plynech ve Společenství. Do 28. února zprávu předá členským státům, do 15. dubna sekretariátu UNFCCC. Tyto zprávy umožňují vyhodnotit pokrok v této oblasti v souvislosti s UNFCCC a Kjótským protokolem.

Národní programy a program Společenství

Členské státy a Společenství sestavují, vydávají a zavádějí národní programy, respektive program Společenství, které mají jednak omezit nebo snížit antropogenní emise ze zdrojů, jednak posílit propady všech skleníkových plynů, na které se nevztahuje Montrealský protokol.

Národní rejstříky a rejstřík Společenství

Společenství a členské státy sestavují rejstříky s cílem zúčtovat vydávání, držení, převádění, rušení a stažení jednotek, které zahrnují rejstříky systému obchodování s emisemi skleníkových plynů ve Společenství.

Vyhodnocení pokroku

Komise každoročně vyhodnocuje pokrok, k jakému došlo v celém Společenství, aby zjistila, zda byl dostačující pro dodržení závazků přijatých na mezinárodní úrovni na základě UNFCCC a Kjótského protokolu.

Komise každoročně předává Radě a Parlamentu zprávu o vyhodnocení dosaženého pokroku. Tato zpráva zahrnuje údaje o předpokládaných emisích a propadech a také o politikách a opatřeních přijatých v této oblasti.

Přidělené úrovně emisí

Dne 31. prosince 2006 členské státy a Společenství oznámily sekretariátu UNFCCC úroveň emisí přidělenou na základě Kjótského protokolu a rozhodnutí 2002/358/ES o schválení Kjótského protokolu a o společném plnění závazků z něj vyplývajících (rozhodnutí 2010/778/EU).

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí 280/2004/ES

10. 3. 2004

Úř. věst. L 49 ze dne 19. 2. 2004

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 7. října 2011 s názvem „Pokrok při dosahování cílů Kjótského protokolu“ (KOM(2011) 624 v konečném znění – nebyla zveřejněna v Úředním věstníku)

Poslední aktualizace: 31.10.2011