Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

Rozhodnutí 93/98/EHS – schválení Basilejské úmluvy Evropským společenstvím

Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování

CO JE CÍLEM TOHOTO ROZHODNUTÍ A ÚMLUVY?

Rozhodnutí schvaluje jménem Evropského hospodářského společenství (nyní EU) Basilejskou úmluvu.

Úmluva je nyní komplexní celosvětovou environmentální dohodou o nebezpečných a jiných odpadech. Jejím cílem je chránit lidské zdraví a životní prostředí před negativními dopady tvorby nebezpečných a jiných odpadů, jejich pohybu přes hranice států a nakládání s nimi.

Úmluva reguluje pohyb nebezpečných a jiných odpadů přes hranice států a požaduje, aby její smluvní strany zajistily ekologické nakládání s nimi a jejich ekologické zneškodňování.

Smluvní strany se také zavazují:

KLÍČOVÉ BODY

Oblast působnosti

Úmluva má osm příloh:

Obecné závazky úmluvy

Smluvní strany souhlasí s tímto:

Kterákoli smluvní strana může stanovit další požadavky, které jsou v souladu s úmluvou.

Postupy oznamování

Úmluva zavádí postupy oznamování týkající se:

Nedovolená přeprava

Pokud jsou odpady vyváženy nezákonně, musí je smluvní strany úmluvy zpětně dovézt.

Nakládání s odpady šetrné k životnímu prostředí

Smluvní strany souhlasí se spoluprací na postupech nakládání s nebezpečnými a jinými odpady šetrných k životnímu prostředí.

Řešení sporů

Smluvní strany by měly jakékoli spory urovnat jednáním nebo jakýmikoli jinými mírumilovnými prostředky, které si zvolí. Pokud řešení není nalezeno, je spor postoupen Mezinárodnímu soudnímu dvoru nebo rozhodčímu řízení tvořenému třemi smluvními stranami.

Sekretariát

Sekretariát usnadňuje spolupráci a sdílení informací mezi smluvními stranami.

Budování kapacit

Regionální nebo subregionální střediska po celém světě poskytují školení a budování kapacit.

Prováděcí právní předpisy

Úmluva byla začleněna do práva EU nařízením (ES) č. 1013/2006 a jeho následnými změnami.

ODKDY TOTO ROZHODNUTÍ A ÚMLUVA PLATÍ?

Rozhodnutí platí ode dne 1. února 1993. Úmluva platí ode dne 8. května 1994.

KONTEXT

EU je vedle zemí EU smluvní stranou úmluvy. EU ratifikovala změnu zákazu, která zakazuje vývoz odpadů do zemí, které nejsou členy OECD, ačkoli tato změna ještě nevstoupila v platnost na mezinárodní úrovni.

Úmluva byla vyjednána pod záštitou Programu OSN pro životní prostředí a byla přijata v roce 1989.

Další informace získáte zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Zneškodňování: zahrnuje operace, jejichž výsledkem je konečné zneškodnění, a činnosti, které mohou vést k využití zdrojů, recyklaci, zpětnému získávání, přímému opětovnému použití nebo alternativnímu použití.

HLAVNÍ DOKUMENTY

Rozhodnutí Rady 93/98/EHS ze dne 1. února 1993 o uzavření Úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování (Basilejská úmluva) jménem Společenství (Úř. věst. L 39, 16.2.1993, s. 1–2)

Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování (Úř. věst. L 39, 16.2.1993, s. 3–22)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů (Úř. věst. L 190, 12.7.2006, s. 1–98)

Postupné změny nařízení (ES) č. 1013/2006 byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Poslední aktualizace 15.03.2018