Systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2003/87/ES zřizující systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v EU

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Zřizuje systém EU pro obchodování s emisemi (ETS)*. Je to základní kámen politiky EU k řešení změn klimatu snížením emisí skleníkových plynů způsobem efektivním z hlediska nákladů a ekonomicky účinným. Je založen na obchodním systému „stanovujícím stropy emisí“*.

Jak se systém vyvíjel, země EU původní legislativu několikrát změnily. Nejnovější změny byly schváleny v březnu 2018.

KLÍČOVÉ BODY

Současná (třetí) fáze EU ETS běží od roku 2013 do roku 2020.

Systém se vztahuje na:

Od 1. ledna 2005 musí provozovatelé všech činností, na které se vztahuje tato legislativa, vyřadit odpovídající množství povolenek na emise, které pokryjí jejich emise skleníkových plynů.

Celkový počet povolenek vydaných v EU je každý rok snížen: o 1,74 % mezi roky 2013-2020 a o 2,2 % od roku 2021.

Letadla létající na letiště v EU, na Islandu a v Norsku odkudkoliv z celého světa jsou do 31. prosince 2023 z EU ETS vyňata.

Povolenky:

Od roku 2021 bude 57 % povolenek draženo. Nejméně polovina výnosů ze zemí EU musí být použita pro účely související s klimatem.

Budou zřízeny nové mechanismy financování nízkouhlíkových technologií:

Země EU:

Všechny tyto kroky se plní na základě pravidel harmonizovaných na úrovni EU.

Evropská komise:

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

Je v platnosti od 25. října 2003 a měla nabýt podoby zákona v zemích EU nejpozději do 31. prosince 2003.

KONTEXT

Podle Kjótského protokolu o změně klimatu schváleného v prosinci 1997 se EU zavázala snížit emise skleníkových plynů mezi roky 2008 a 2012 o 8 % v porovnání s hodnotami v roce 1990.

V druhém období dle Kjótského protokolu (2013-2020) se tento závazek zvýšil na 20 % do roku 2020 v porovnání s hodnotami v roce 1990.

Během čtvrté fáze EU ETS (2021-2030) má EU za cíl snížit své emise o nejméně 40 % do roku 2030 v souladu s Pařížskou dohodou o změně klimatu z roku 2015. Aby tyto cíle naplnila, vytvořila EU systém obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Každý povolenka pokrývá emisi 1 tuny CO2 nebo ekvivalentu CO2 během určitého období.

Další informace získáte zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Systém EU pro obchodování s emisemi (EU ETS): první – a dosud zdaleka největší – mezinárodní systém obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů pokrývá více než 11 000 elektráren a výrobních podniků ve 28 zemích EU, na Islandu, v Norsku a Lichtenštejnsku, jakož i letecké činnosti.
Princip stanovující stropy emisí: EU ETS funguje na základě tohoto principu. „Strop“ neboli limit se stanoví jako celkové množství konkrétních skleníkových plynů, které mohou vypustit do ovzduší továrny, elektrárny a další zařízení zahrnutá do systému. Strop se postupem času snižuje, aby celkový objem emisí klesal. Systém umožňuje obchodování s emisními povolenkami tak, aby celkové emise zařízení a leteckých dopravců zůstaly pod stropními hodnotami a aby byla přijata nejlevnější opatření na snížení emisí.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES (Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32–46)

Postupné změny směrnice 2003/87/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2018/853 ze dne 30. května 2018, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2013 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/63/ES a 2009/31/ES a směrnice Rady 86/278/EHS a 87/217/EHS, pokud jde o procesní pravidla v oblasti podávání environmentálních zpráv, a zrušuje směrnice Rady 91/692/EHS (Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 155–161)

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1814 ze dne 6. října 2015 o vytvoření a uplatňování rezervy tržní stability pro systém Unie pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně směrnice 2003/87/ES (Úř. věst. L 264, 9.10.2015, s. 1–5)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 03.10.2018